Проекти на нормативни документи

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете в срока на обществената консултация от 3.11.2023 г. до 3.12.2023 г. на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта или в деловодството на Агенцията.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове се провеждат обществени консултации по проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и съответните изискуеми документи.

Предложения и становища по проекта могат да се подадат до  04.12.2022 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да се публикуват коментари на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.
Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете в срока на обществената консултация от 14.12.20 г. до 14.01.2021 г. на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта или в деловодството на Агенцията.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, проект на доклад до МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 03.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.), проект на доклад от вносителите, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет.
Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 30.11.2020 г., включително в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, мотиви, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработена частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Решение и документите към него можете да подадете до 27.05.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Осми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията за участие в съвещанието за преглед на националните доклади, във връзка с провеждане на публично обсъждане на основание чл.85, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране, проект на доклад на МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по Постановлението и документите към него може да подадете до 13.04.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г. ) и в Наредбата за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г.).

Срок за обществените консултации: от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране п

Доклад до МС

Частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност

Наредба

Доклад

Становище на МС по оценка на въздействието

Oценка на въздействието

Постановление на Министерски съвет

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие

Срок за обществените консултации: от 21.08.2017 г. до 21.09.2017 г.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.Срок за обществените консултации: от 24.10.2017 г. до 23.11.2017 г.
Предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулираневъв връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на Постановление можете да подадете до 23.11.2017 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията
Срок за обществените консултации: от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г

Доклад до МС