Мисия

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното гориво и има компетентност, определена със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е администрация, която подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия. АЯР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София. Агенцията осъществява своята дейност в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове в Република България.

Основната мисия на АЯР е защитата на всеки човек, обществото, бъдещите поколения и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.