Източници на йонизиращи лъчения

В раздела се съдържа информация и указания относно регулаторния режим за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения. Съгласно Закон за безопасно използване на ядрената енергия, източник на йонизиращо лъчение или източник е апарат, радиоактивно вещество, уредба, изделие, инсталация или съоръжение, които имат способност да излъчват йонизиращи лъчения или да отделят радиоактивни вещества (с изключение на ядрените съоръжения).