Специализирано поделение “ПХРАО – Нови Хан”

Хранилището е предназначено за съхраняване на генерираните в страната ниско и средно радиоактивни отпадъци от промишленост, медицината, селското стопанство и научни изследвания (институционални РАО). В експлоатация е от 1964 г. като част от ИЯИЯЕ, а от 2006 г. е в структурата на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”.

Разрешителен режим

Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 5501/12.07.2019 г. със срок на валидност до 31.12.2025 г.

ПХРАО – Нови Хан_AQR
Текущо състояние

Експлоатация на съоръжението, съгласно условията на лицензията:
За радиоактивни отпадъци (РАО) категория 1 и категория 2 съгласно категоризацията, установена с Наредбата за безопасност при управление на РАО, генерирани извън АЕЦ “Козлодуй”.
Транспорт, обработване и съхраняване на РАО.
Съхраняване на източници на йонизиращи лъчения с неизвестен собственик.

 

СП “РАО – Козлодуй”

Въвеждане в експлоатация: 1996г. като част от АЕЦ “Козлодуй”, а от 2004 г. е част от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”.

Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 4805/28.04.2015 г., със срок на валидност до 29.04.2025г. Обхват – управление на радиоактивни отпадъци (РАО) генерирани от АЕЦ “Козлодуй”.

Текущо състояние: Преработка, кондициониране и съхранение на генерираните от експлоатацията на АЕЦ Козлодуй радиоактивни отпадъци. В съоръженията на поделението се приемат твърди ниско и средно активни кратко живеещи РАО и кубов остатък (КО), които се обработват с цел привеждането им във форма, осигуряваща безопасното им съхранение и последващо погребване.

СП РАО - Козлодуй 2.2_AQR
СП РАО - Козлодуй 3_AQR
СП РАО - Козлодуй 4_AQR
СП РАО - Козлодуй 7_AQR
СП РАО - Козлодуй 10_AQR

Национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Съоръжението е предназначено за погребване на генерираните в страната кондиционирани краткоживеещи ниско- и средноактивни РАО от ядрените съоръжения и ядрените приложения. Предвижда се хранилището да бъде повърхностно многобариерно инженерно съоръжение, модулен тип.
Разрешителен режим:
Разрешение за строителство на ядрено съоръжение № СТ 4296/05.05.2017 г. със срок на валидност до 05.05.2024 г.
Текущо състояние:
Изпълняват се строителни дейности в съответствие с условията на разрешението.

Извеждане от експлоатация 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

Първи блок

Тип на реактора: ВВЕР-440, модел В-230.
Въвеждане в експлоатация: Октомври 1974г.
Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2002 г.
Лицензия за извеждане от експлоатация: Серия “ИЕ”, № 4650/14.11.2014 г., със срок на валидност до 14.11.2024 г..
Обхват – Конструкции, системи и компоненти на ядреното съоръжение и площадката на ядреното съоръжение.
Разрешени основни дейности – дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, управление на материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация.

 

Извеждане от експлоатация 1-4 блок_2_AQR
Извеждане от експлоатация 1-4 блок_3_AQR
Втори блок

Тип на реактора: ВВЕР-440, модел В-230.
Въвеждане в експлоатация: Ноември 1975 г.
Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2002 г.
Лицензия за извеждане от експлоатация: Серия “ИЕ”, № 4651/14.11.2014 г., със срок на валидност до 14.11.2024 г.
Обхват – Конструкции, системи и компоненти на ядреното съоръжение и площадката на ядреното съоръжение.
Разрешени основни дейности – дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, управление на материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация.

Извеждане от експлоатация 1-4 блок_1_AQR
Трети блок

Тип на реактора: ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230.
Въвеждане в експлоатация: Декември 1980 г.
Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2006 г.
Лицензия за извеждане от експлоатация: Серия “ХЕ”, № 5099/28.07.2016 г., със срок на валидност до 28.07.2026 г.
Обхват – Конструкции, системи и компоненти на ядреното съоръжение и площадката на ядреното съоръжение.
Разрешени основни дейности – дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, управление на материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация.

 

Извеждане от експлоатация 1-4 блок_4_AQR
Извеждане от експлоатация 1-4 блок_5_AQR
Четвърти блок

Тип на реактора: ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230.
Въвеждане в експлоатация: Юли 1982 г.
Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2006 г.
Лицензия за извеждане от експлоатация: Серия “ХЕ”, № 5100/28.07.2016 г., със срок на валидност до 28.07.2026 г.
Обхват – Конструкции, системи и компоненти на ядреното съоръжение и площадката на ядреното съоръжение.
Разрешени основни дейности – дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, управление на материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация.

Извеждане от експлоатация 1-4 блок_6_AQR

Съоръжение за плазмено изгаряне

Предназначено е за високотемпературно преработване и кондициониране на ниско – и средно активни краткоживеещи твърди РАО. Основната специфична характеристика на проекта е високата степен на намаляване на началния обем на обработваните РАО.
Разрешителен режим
Разрешение за въвеждане в експлоатация № СТ 5785/11.05.2022 г. със срок на валидност до 17.05.2024 г.
Текущо състояние
Въведено в експлоатация.