Указания и процедури

УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И КОНТРОЛ И ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

І. Определения

 • “Източник на йонизиращи лъчения” (ИЙЛ) е апарат, радиоактивно вещество, уредба, изделие, инсталация или съоръжение, които имат способност да излъчват йонизиращи лъчения или да отделят радиоактивни вещества (с изключение на ядрените съоръжения) – параграф 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
 • “Радиоактивен източник” е източник, чиито свойства да излъчва йонизиращи лъчения се дължат единствено на съдържащите се в него радионуклиди – параграф 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Закрит източник” е източник на йонизиращи лъчения, който се използва, без да се нарушава неговата цялост, и чиято конструкция е такава, че при нормални условия на експлоатация се изключва разпространение на съдържащи се в него радиоактивни вещества в околната среда – параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Открит източник” е източник на йонизиращи лъчения, чиято конструкция не изключва възможност за разпространение на съдържащи се в него радиоактивни вещества при нормални условия на използване на източника по предназначение – параграф 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита;
 • “Радиоактивно вещество” е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или специфична активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита – параграф 1, т. 33а от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Генератор на йонизиращо лъчение” е устройство, което генерира йонизиращо лъчение, ако получава енергия от външен захранващ източник – параграф 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита;
 • “Ускорител” (ускорител на заредени частици) е устройство, което генерира йонизиращо лъчение, като ускорява заредени частици (електрони, протони или други микрочастици с електрически заряд) до високи енергии над 1 MeV – параграф 1, т. 48 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита.
ІІ. Информация за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на ИЙЛ
 
 1. За водене на отчет и контрол на високоактивни източници (закрити източници от категории 1, 2 и 3, определени в съответствие с параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия) лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да водят регистър в следната форма-образец.
 2. За водене на отчет и контрол на открити източници лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да водят регистър в следната форма-образец.
 3. Съгласно чл. 72 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, лицата, които използват, съхраняват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения (закрити източници, открити източници, генератори на йонизиращо лъчение, ускорители на заредени частици) са длъжни да извършват годишна инвентаризация на наличните източници. Информацията за наличието, местоположението и състоянието на ИЙЛ периодично се представя на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
 4. Необходимата информация от извършена годишна инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения се попълва във формите-образци, както следва:

ІІ. Срокове за предоставяне на информацията по Раздел ІІ

 1. За високоактивни източници (категория 1, 2 или 3) информацията по Раздел ІІ, точка 1, се представя в сроковете, посочени в чл. 126, ал. 4, точки 1 до 5 от Наредбата за радиационна защита.
  Попълнена форма-образец за инвентаризация на високоактивни източници се представя в АЯР на електронен носител ежегодно, до края на първото тримесечие на всяка следваща календарна година.
 2. Съответните попълнени форми-образци за инвентаризация на закрити източници (категория 4 или 5), открити източници, генератори на йонизиращо лъчение и ускорители на заредени частици се представят в АЯР ежегодно, до края на първото тримесечие на всяка следваща календарна година.
 3. Лицата, посочени в Раздел ІІ, точка 1, изпращат на електронен носител, със съпроводително писмо до председателя на АЯР, попълнени форми-образци от извършена годишна инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения.

Забележка: За улеснение са въведени помощни “менюта“ при попълване на зададените форми-образци в Раздел ІІ, точка 4.

ІV. Водене на отчет и контрол и инвентаризация на ИЙЛ чрез Електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения
 1. Достъп до електронния регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения се получава след подаване на заявление по форма-образец и получаване на парола за достъп от АЯР.
 2. Външни лица, получили право на достъп до регистъра, въвеждат данните за съответните ИЙЛ на електронен адрес: https://sir.bnra.bg/
Забележка: След въвеждане на данните в Електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения отпада необходимостта от попълване на формите-образци, посочени в Раздел ІІ Информация за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на ИЙЛ.
С Постановление № 229/25.09.2012 на Министерския Съвет е приета Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, която е публикувана в Държавен вестник, брой 76 от 05.10.2012 г.
 
Наредбата определя изискванията и мерките за радиационна защита, контрол и ограничаване на облъчването при:
 1. производство, обработване, складиране и превозване на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
 2. ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.
 3. депониране и рециклиране на остатъчни материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, получени в процеса на производство на метали, цимент, фосфорни торове, фосфорни киселини, фосфати, при добив на нефт и газ, при експлоатация на ТЕЦ и ремонт на пещи и котли.
Материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди (МПСЕР) е материал, съдържащ естествени радионуклиди с по-висока концентрация от тази в естествените материали, който може да бъде във вид на суровина, основен продукт, остатъчен материал, минен отпадък или технологично оборудване, свързани с дейностите по т. 1, 2 и 3. (Нататък за краткост се използва абревиатурата МПСЕР.)
 
Остатъчните материали са отпадъчни и странични продукти с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които могат да бъдат филтърни прахове от газоочистващи инсталации, шлаки, отлагания, налепи, нагари, утайки, хвост, шлам, сгурия, пепел и други видове и които материали могат да бъдат повторно използвани, рециклирани, складирани или депонирани според случая.
 
Към промишлените отрасли, в които следва да се идентифицират и контролират дейности с МПСЕР, спадат металургичната, циментовата и фосфатната промишленост, добива и преработката на нефт и газ, топлоенергетиката, производството на изделия с използване на ториеви съединения и титанов двуокис.
 
Промишлени предприятия, в които следва да се извършат анализи и оценки на облъчването от естествени радионуклиди, са:
 1. Фосфатна промишленост – “Агрополихим” АД (Девня), “Неохим” АД (Димитровград) и др.
 2. Циментова промишленост – “Холсим” АД, “Златна Панега Цимент” АД, “Девня Цимент” АД.
 3. Производство на метали чрез добив и преработка на руди – “Елаците Мед” АД (Мирково), “Челопеч Майнинг” ЕАД (Челопеч),”Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД (Челопеч), “Асарел – Медет” АД (Панагюрище), “Рудметал” АД (Рудозем), “Бългериан Минерал Рисорсис” ООД, “Стомана Индъстри” АД (Перник), “КЦМ” АД (Пловдив), “Kомбинат за обработка на цветни метали” АД (Кърджали), “Аурубис България” АД, “София Мед” АД, “Рудметал” АД (Рудозем), “ГОРУБСО” АД (Мадан, Лъки, Кърджали) и др.
 4. Топлоелектрически централи – ТЕЦ “Марица изток” – 1, 2 и 3, ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ – Варна, ТЕЦ – Русе, ТЕЦ –София и др.
 5. Добив на нефт и газ – “Проучване и добив на нефт и газ” АД (София), “Мелроуз Рисорсиз” ООД (Варна), “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Булгартрансгаз” АД и др.
 6. Други предприятия, чиято дейност е свързана с използването и поддръжката на хвостохранилища.
Идентифициране на дейности и материали, за които облъчването от естествени радионуклиди не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
За идентифициране на конкретни видове работи с МПСЕР, водещи до облъчване, което не може да се пренебрегне от гледна точна на радиационната защита, се извършват анализи и оценки и при необходимост се прилагат мерки за радиационна защита.
 
Съгласно чл. 4 на наредбата предприятията, които осъществяват дейности по т. 1, 2 и 3, следва да организират извършването на:
 
А) анализи и оценки на количествата и видовете МПСЕР, които се използват за съответната дейността или са продукт от нея;
Б) измервания на специфичната активност на МПСЕР, използвани за съответната дейността или получени от нея;
В) измервания на мощността на дозата по работните места и на разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните МПСЕР.
 
Измервания на специфичната активност на МПСЕР и на мощността на дозата по работни места се извършват от акредитирани лаборатории по искане на предприятията, извършващи дейности с такива материали.
 
Всяко предприятие, което извършва дейност с МСЕР, представя в АЯР описание на дейността, резултатите от измерванията на специфичната активност и мощността на дозата и оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението. Съгласно параграф 2 на наредбата това следва да се направи в срок от 6 месеца след нейното публикуване в Държавен вестник (бр. 76, 05.10.2012 г.).
 
Председателят на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването, се произнася писмено в двумесечен срок по представените от дадено предприятие резултати, оценки и описание на дейността с МПСЕР. Мерките за радиационна защита, ако такива са необходими за конкретната дейност, се определят от председателя на АЯР и министъра на здравеопазването.
 
Контрол на остатъчни материали и оборудване от дейности с МПСЕР
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР се освобождават от обхвата на наредбата при условие, че техните специфични активности не надвишават следните нива:
 • 1000 Bq/кg специфична активност на материал или оборудване за всеки един естествен радионуклид от семействата на уран-238 и торий-232;
 • 10000 Bq/кg специфична активност на материал или оборудване за естествения радионуклид калий-40.
Посочените нива на специфична активност са приложими за всякакви количества и видове материали или оборудване с повишено съдържание на естествени радионуклиди.
 
Съответствието на специфичните активности на остатъчни материали или оборудване с нивата за освобождаване се доказва чрез измервания, анализи и оценки, които се организират от предприятията и извършват от акредитирани лаборатории. Предприятията представят в АЯР получените резултати и оценки, въз основа на които председателят на АЯР се произнася писмено по тях в едномесечен срок.
 
Смесване и разреждане на остатъчни материали с други материали, с цел намаляване на специфичната им активност и достигане на нивата за освобождаване, се допуска само след разрешение от председателя на АЯР съгласувано с министъра на здравеопазването.
 
Остатъчни материали, за които е доказано, че специфичните им активности не надвишават нивата за освобождаване, могат да се използват като суровини или строителни материали при спазване изискванията на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (изд. МЗ, ДВ, бр. 64 от 5 август 2005 г., изм., бр. 80 от 7 октомври 2005 г.).
 
Остатъчни материали, за които е доказано, че специфичните им активности не надвишават нивата за освобождаване и които подлежат на депониране, се третират като отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
 
Технологично оборудване от дейности с МПСЕР се предава като метален скрап за претопяване при условие, че специфична активност на оборудването не надвишава нивата за освобождаване от обхвата на наредбата.
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР, чиито специфични активности са по-големи от нивата за освобождаване, могат да се складират, депонират, рециклират или използват на производствената площадка на дадено предприятие или на друга площадка при спазване на изискванията и реда, определени в чл. 4, чл. 15 и чл. 16 на наредбата.
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР, чиито специфични активности са по-големи от нивата за освобождаване и които подлежат на депониране, се третират като радиоактивни отпадъци, ако се установи, че радиационният риск за работници и лица от населението е значителен.
 
Особености при измерване на специфичните активности на МПСЕР
 
При измерването на специфични активности на МПСЕР за оценка на съответствието с нивата за освобождаване се избират подходящи методи и технически средства.
 
Нивата за освобождаване на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (1000 Bq/кg специфична активност за всеки един радионуклид от семействата на уран-238 и торий-232, 10000 Bq/кg за калий-40) са определени за хомогенни материали в големи количества (над 1 тон). Процедурите за вземане на представителни проби и за усредняване на резултатите от измерванията на специфичните активности на МПСЕР трябва да се избират според вида и количествата на изследваните материали. Тези процедури са неделима част от избраната методология за изследване на даден вид материал в процеса на освобождаването му от обхвата на наредбата.
 
Съответствието на даден МПСЕР с нивата за освобождаване се установява чрез директни измервания и лабораторни измервания на представителни образци, както и чрез използване на “радионуклидни вектори” (предварително известни съотношения на радионуклидите), проследимост на материала или други начини, приемливи за АЯР и МЗ.
 
В зависимост от присъстващите естествени радионуклиди може да се наложи извършването както на директни измервания на материала, така и на лабораторни измервания на подходящо подбрани образци от него.
 
При избора на стратегия и методика за измерване и оценка на съответствието на даден материал с нивата за освобождаване трябва да се отчитат:
 • количеството, вида, съставките, произхода и хомогенността на изследвания материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
 • разпределението на съответните радионуклиди върху повърхността и в обема на изследвания материал и начина на усредняване на резултатите от измерванията;
 • вида и спектъра на радионуклидите, характеристиките и интензитета на йонизиращите лъчения, чувствителността и други особености на използваната измерителна апаратура.
В процеса на изследване и в зависимост от конкретния случай материалите се разделят на групи според степента на хомогенност, състава им, нивото на активност и спектъра на радионуклидите, както и според произхода на материалите.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издава лицензии за следните дейности:
 1. използване на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за стопански, медицински ветеринарномедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции (с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление);
 2. производство на ИЙЛ;
 3. превоз на радиоактивни вещества;
 4. роизводство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества.
Съгласно ЗБИЯЕ председателят на АЯР издава разрешения за следните дейности с ИЙЛ:
 1. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение (с изключение на случаите, които подлежат на уведомление);
 2. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
 3. извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
 4. временно съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност;
 5. еднократен превоз на радиоактивни вещества;
 6. транзитен превоз на радиоактивни вещества;
 7. внос и износ на ИЙЛ.
Лицензия или разрешение се издава по искане на заявителя за обоснован срок и при условия, гарантиращи безопасното осъществяване на съответната дейност с ИЙЛ.
Председателят на АЯР издава лицензия за дейност с ИЙЛ в срок до два месеца от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Председателят на АЯР издава разрешение за дейност с ИЙЛ в срок до един месец от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Приложените към съответното заявление документи се представят на български език в оригинал или като заверено копие на хартиен и електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, документите се прилагат във вид на сканирани копия.
Когато се налага даден заявител да коригира или да допълни внесена за разглеждане документация, срокът за издаване на поисканата лицензия или разрешение започва да тече от датата на представяне на коригираната и допълнената документация в АЯР.
Изискуеми документи, които са били представени от заявителя по предходни заявления и са актуални, могат да не се прилагат, като се описват в заявлението и се посочат регистрационните номера на издадените по тях предходни лицензии или разрешения. Официални документи на чужд език се представят заедно с превод на български език.
Заедно със заявлението за издаване на лицензия или разрешение заявителят представя копие от платежно нареждане, с което се удостоверява, че е внесена дължимата такса за разглеждане на заявлението.
 
Председателят на АЯР издава лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ, когато:
 • заявителят е представил всички необходими документи;
 • заявителят е изпълнил условията по предходни лицензии, разрешения и други актове, издадени за дейността по реда на ЗБИЯЕ;
 • оценката на представените документи и оценката на обстоятелствата, съдържащи се в тях, потвърждават съответствието с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Председателят на АЯР издава мотивирана заповед за отказ за издаване на лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ при установени несъответствия с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Издадена лицензия или разрешение се връчва или изпраща на съответния заявител след представяне на копие от платежно нареждане за платена първоначална лицензионна такса или за платена такса за издаване на разрешение.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ може да се
изменя, подновява или прекратява от председателя на АЯР по искане на съответното юридическо или физическо лице. Лицензия или разрешение може да се изменя и служебно от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 21, ал. 4 от ЗБИЯЕ.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ се отнема от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 23, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
Лицензии за използване на високоактивни източници, открити източници или ускорители на заредени частици, както и лицензии за производство на ИЙЛ, се издават след въвеждане в експлоатация на съответните обекти съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разешения за безопасно използване на ядрената енергия.
 
СРОКОВЕ НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЙЛ
 
Сроковете на валидност на издадените лицензии е до 5 години за следните дейности:
 • използване на закрити източници от категория 1 и 2;
 • използване на открити източници за работи от I и II клас;
 • използване на ускорители с енергия на ускорените частици над 10 MeV;
 • превоз на радиоактивни вещества;
 • производство на ИЙЛ;
 • производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия.
Сроковете на валидност на издадените лицензии е до 10 години за следните дейности:
 • използване на закрити източници от категория 3 и 4;
 • използване на открити източници за работи от III клас;
 • използване на ускорители с енергия на ускорените частици до 10 MeV;
 • използване на рентгенови уредби.
Сроковете на валидност на издадените разрешения за дейности с ИЙЛ е:
 • до 1 година за разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ;
 • до 1 година за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
 • до 1 година за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
 • до 3 години за временно съхраняване на радиоактивни вещества получени при извършване на дейности с ИЙЛ или свързани с такава дейност.
Сроковете на валидност на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ се обосновават в документацията, представяна от съответните заявители.
 
ОБОСНОВКА НА ДЕЙНОСТ С ИЙЛ
 
За нови дейности, за които не е доказано, че ползата от дейността е по-голяма от възможното увреждане на здравето, се изисква обосновка. Обосновката на съществуващи дейности подлежи на преразглеждане, ако се получат данни и възникнат обстоятелства, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадена дейност.
Обосновката на дейност с ИЙЛ трябва да съдържа:
 • предназначение, област и степен на приложимост на дейността, съответно описание на технологичния процес (съпроводено със схеми, чертежи и друга техническа документация, ако е целесъобразно за конкретната дейност);
 • основни технически характеристики, възможни режими на експлоатация и разположение на предвидените ИЙЛ, включително предели и условия за безопасна експлоатация и експлоатационен ресурс на тези ИЙЛ, посочени в техническата документация;
 • технически и организационни мерки за радиационна защита при осъществяване на дейността (включително при радиационни аварии и инциденти) и сведения за конструкцията, окомплектовката, техническите средства и материалите, предвидени за защитата от йонизиращи лъчения;
 • възможни радиационни фактори при извършване на дейността, пътища на въздействие върху персонала, населението и околната среда и основни сведения за физическите бариери, предвидени за реализация на концепцията за дълбоко ешалонирана защита от йонизиращи лъчения;
 • постулирани изходни събития за възникване на радиационни инциденти и аварии (откази на елементи от системите, важни за безопасното използване на предвидените ИЙЛ, възможни грешки на персонала; външни въздействия с техногенен произход, включително пожари; външни въздействия с природен произход);
 • предимства и недостатъци на дейността;
 • очаквани дози от външно и вътрешно облъчване на лица от персонала и населението при извършване на дейността;
 • “нетна” полза от дейността (данни и факти, които доказват, че ползата от дейността е по-голяма от вредата, задължително се разглеждат и възможностите за генериране на РАО и за въздействие върху околната среда, както и социални, икономически и здравни аспекти);
 • съответствие на дейността с приложимите за нея нормативни актове и международни стандарти.
Необосновани са следните дейности:
 • активиране на материали и увеличаване на активността на потребителски стоки, като активността не може да бъде пренебрегната от гледна точка на радиационната защита при пускането им на пазара;
 • визуализация чрез пролъчване на човешко тяло, прилагано като форма на изкуство или за публични цели.
Забранени са следните дейности:
 • повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;
 • нерегламентираното облъчване с йонизиращи лъчения.
Необходимите документи за издаване на лицензии за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на лицензии) са посочени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии за дейности с ИЙЛ”.
Необходимите документи за издаване на разрешения за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на разрешения) са дадени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения за дейности с ИЙЛ”.
Указанието се издава на основание §7 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, като целта е да се облекчи лицензионния режим по прилагането на чл.88.
 
Съгласно чл.88 на наредбата:
“(1) За нови ИЙЛ или за промяна на конструкцията и разположението на ИЙЛ в даден обект се издава нова лицензия или се изменя издадената лицензия за използване на ИЙЛ.
 
(2) В случаите по ал. 1, когато има промяна на проекта, изискваща преразглеждане на мерките за радиационна защита, изменение на лицензията за използване на ИЙЛ се извършва след издаване на разрешение за строителство и монтаж и въвеждане в експлоатация по реда на чл. 76.”
 
Не се изисква разрешение за строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитвания, когато няма промяна на първоначалния лъчезащитен проект и на конструкцията и разположението на съответните ИЙЛ в даден обект и не се налага преразглеждане на мерките за радиационна защита.
 
Конкретно, не се изисква издаване на разрешение от АЯР за строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитвания в следните случаи:
 
1. При подмяна на рентгенова тръба в уредба или апарат в даден обект, когато радиационните характеристики на новата рентгенова тръба съвпадат с тези на подменената.
 
В този случай лицензиантът уведомява АЯР за предстоящата подмяна на рентгенова тръба в съответния обект и предоставя информация за радиационните характеристики на новата рентгенова тръба, както и резултатите от изпитванията след нейното монтиране.
 
2. При подмяна на закрит източник в уредба или апарат в даден обект, когато радиационните характеристики на новия източник съвпадат с тези на подменения.
 
В този случай лицензиантът уведомява АЯР за предстоящата подмяна на закрит източник в съответния обект и предоставя сертификат на източника, както и резултатите от измервания след неговото монтиране.
 
В случаите по т. 1 и 2 от лицензианта не се изисква подаване на заявление за изменение на издадените лицензии за използване на ИЙЛ в съответните обекти. Заявление за изменение се подава само в случай, че серийният номер на вграден в уредба или апарат закрит източник е вписан в съответната лицензия.
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия
УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
 
1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се издава от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) само на юридическо лице (или на дееспособно физическо лице), което е регистрирано в Република България и отговаря на изискванията, посочени в точки 1 до 6 на чл. 60, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
За издаване на лицензия за дейност с  ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. конкретната дейност по чл. 15, ал. 3, точки 2, 3 и 4, за която се иска издаване на лицензия и общо описание на дейността, която ще извършва заявителя;
 3. срок, за който се иска издаване на лицензията;
 4. наименованието и местонахождението на обекта, в който ще се извършва дейността с ИЙЛ;
 5. административни актове, свързани със заявената дейност (ако са издадени такива от други държавни органи);
 6. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на лицензия, са:
 • Анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, които съдържа обобщена информация за:
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;
б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;
в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;
г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • Управленска и организационна структура;
 • Документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
Заповеди на заявителя за определяне на:
а) професионално облъчваните лица (персонал – категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с ИЙЛ; 
 
б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласночл. 26 от Наредбата за радиационна защита);
 
Броят на отговорните лица за осигуряване на радиационната защита и разпределението на техните функции и задължения се определят в зависимост от спецификата и сложността на извършваната дейност.
 • Описание и технически характеристики на предвидените ИЙЛ за осъществяване на дейността (включително техническа документация и сертификати от производителя на ИЙЛ);
 • Описание на предвидените средства за индивидуална защита (включително за пациенти при медицинско облъчване), приспособления и съоръжения, необходими за безопасно осъществяване на дейността.
 • Инструкция за радиационна защита с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 4 от Наредбата по радиационна защита.
 
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия
 1. Дозови граници
 2. Дозови ограничения
 3. Контролни нива

Нормативни основания

Прогнозирани дози на професионално облъчваните лица и контрол на облъчването

Радиационни и технически характеристики на ИЙЛ и на лъчезащитата

Контролирана и надзиравана зона – разположение и категоризация на помещенията

 1. Технически и организационни мерки за радиационна защита и правила за безопасност
 2. Функции и отговорност

Вътрешен админисративен контрол

Структурна схема на  инструкция за радиационна защита – съставни елементи
 • Вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита
 
 
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия
Структурна схема на вътрешен авариен план – съставни елементи
 • Експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността с ИЙЛ (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
 • Удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица  за работа с ИЙЛ;
 • Вътрешни правила и процедури, които определят:
 • функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита;
 • организация на работата, условия, начин, методи и средства за безопасно осъществяване на дейността с ИЙЛ;
 • ред за документиране на резултатите от радиациония мониторинг и индивидуалния дозиметричен контрол на професионално облъчваните лица;
 • ред за оценка на състоянието на радиационната защита при осъществяване на дейността.
 • Програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на предвидените технически средства и документ от метрологичен контрол на тези средства;
 • Документ, удостоверяващ че е осигурено техническа поддръжка на системите и оборудването, предвидени за осгуряване на радиационната защита);
 • Документ, удостоверяващ че е осигурен индивидуален мониторинг на професионално облъчваните лица;
 • Документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита на обекта, от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества);
 • Оценка на количеството и вида радиоактивни отпадъци (РАО), които се очаква да се получат при осъществяване на дейността с ИЙЛ и мерки за безопасното управление на тези РАО (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници,  открити източници и/или ускорители на заредени частици);
 • Обосновка, че ползата от дейността с ИЙЛ е по-голяма от възможното увреждане на здравето (Обосновка се представя за нови дейности и ИЙЛ, които никога не са били предмет на регулиране по смисъла на ЗБИЯЕ. Обосновка на съществуваща дейност, която е била под регулаторен контрол, се представя ако са възникнали нови обстоятелства или са установени факти, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадената дейност).
 • Документ (декларация), удостоверяващ че са спазени приложимите за дейността нормативни изисквания в областта на опазване на здравето (отнася се само за използване на ИЙЛ за медицински цели);
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

Подновяването на лицензия за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:
 1. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 2. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по лицензията.
За подновяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, за която се иска подновяване;
 3. предложен срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
 4. предложени изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване.
Заявление за подновяване на лицензия за дейност с ИЙЛ се подава не по-късно от  два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия.
 
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за подновяване на лицензия, са:
 • Актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
 
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;
б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;
в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;
г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • Обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
 • Обосновка на предложените изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване;
 • Актуализирани инструкции, програми, заповеди и други вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за подновяване на лицензията.
III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
 
Лицензиантът е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на лицензията да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок лицензиантът не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.
 
Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя (включително допълва) в следните случаи:
 • промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
 • възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на лицензията;
 • причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
 • преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21а от ЗБИЯЕ
Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя със заповед на председателя на АЯР. За изменението на лицензия съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, чието изменение е поискано;
 3. предлаганото изменение на лицензията;
 4. обосновка на предложеното изменение.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за изменение  на лицензия, са:
 • Документи, които установяват обстоятелствата, свързани с исканото изменение;
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за изменение на лицензията.
1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия се прекратява в следните случаи: 
 •  изтичане на срока на валидност, ако не е подадено заявление за подновяване;
 •  подаване на заявление за прекратяване на лицензия;
 • поради отнемане на лицензията;
 • смърт на лицензираното физическо лице;
 • издаване на нова лицензия за същата дейност на същия или на нов титуляр;
 •  преобразуване на юридическо лице – титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на лицензията в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ;
 • обявяване в несъстоятелност или прекратяване с ликвидация на юридическото лице. 
При прекратяване на лицензия съответният лицензиант е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.
 
За прекратяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава в АЯР заявление на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, за която се иска прекратяване;
 3. предприетите и необходимите мерки и действия за осигуряване на радиационна защита и физическа защита по отношение на съответните ИЙЛ след прекратяване на разрешената дейност с тях.
Издадените лицензии, тяхното изменение, прекратяване и отнемане, както и отказът на председателя на АЯР да издаде съответната лицензия или заповед, могат да се обжалват по установния законов ред пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на АЯР не спира тяхното изпълнение.
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения
УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
 
І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 

1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОБЕКТ С ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ (ИЙЛ)

За издаване на разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда използване, съхраняване или производство на съответния ИЙЛ;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ, са:
 • документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, при положение, че дейността с ИЙЛ ще се извърши от персонал на съответния заявител;
 • технически проект и предвидени мерки за осигуряване на радиационна защита в съответния обект с ИЙЛ;
 • копие от здравното заключение на съответния компетентен орган на МЗ относно съответствието на площадката с нормативните изисквания в областта на опазване на здравето;
 • документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с външни лица, наети за монтаж и предварителни изпитвания на ИЙЛ, които трябва да притежават удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗБИЯЕ (съгласно § 33 от ЗБИЯЕ);
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ не се изисква за случаите, когато дейностите с ИЙЛ подлежат на уведомление съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
 
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДВИДЕНИ ПО ПРОЕКТ КОНСТРУКЦИИ, СИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В ОБЕКТИ С ИЙЛ
 
За издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител (лицензиант). Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ, са:
 • обосновка на необходимостта от извършване на промени на съществуващи конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекта, и оценка на влиянието на предвидените промени;
 • технически проект за извършване на промените по т. 1;
 • документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с изпълнителя на проекта по т. 2, който трябва да имат регистрация по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
 
За издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на обекти с радиоактивни вещества се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител (лицензиант или титуляр на разрешение). Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, който се предвижда да бъде изведен от експлоатация;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества, са:
 • документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, при положение, че дейността с ИЙЛ ще се извърши от персонал на съответния заявител;
 • план за извеждане от експлоатация, който включва:
а) описание на етапите и съответните дейности по извеждане от експлоатация;
б) оценка на очакваните дози на облъчване и мерки за радиационна защита при отделните етапи на извеждане от експлоатация, включително методи и средства за дезактивация и за осигуряване на безопасност при демонтаж на радиоактивни източници и при работа с оборудване и материали, съдържащи радиоактивни вещества;
в) описание на наличните закрити и открити източници, други радиоактивни вещества и РАО в обекта;
г) оценка на очакваните количества РАО при извеждането от експлоатация на обекта, данни за радионуклидния състав и активността им;
 • документи от обследване на радиационното състояние на обекта (сгради и прилежаща територия, помещения, технологични съоръжения, системи и оборудване, използвани за работа с радиоактивни вещества);
 • описание на мерките за безопасно съхраняване на РАО по чл. 16, т. 7 ЗБИЯЕ.
След извеждане от експлоатация използването за други цели на помещенията, в които се е работило с радиоактивни вещества, се разрешава от органите за държавен здравен контрол по Закона за здравето.
 
4. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТАКАВА ДЕЙНОСТ
 
За издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда съхраняване на радиоактивни вещества;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества, са:
 • документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
заповеди на заявителя за определяне на:
 
а) професионално облъчваните лица (персонал – категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с радиоактивни вещества; 
б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласно чл. 26 от Наредбата за радиационна защита);
 • вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита;
 • експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
 • удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица за работа с ИЙЛ;
 • програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на използваните технически средства;
 • документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален мониторинг на персонала в съответствие с изискванията на Наредбата за  радиационна защита;
 • анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР.
Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обектите, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 
5. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Указанията и необходимите документи за издаване на разрешение за еднократен превоз на радиоактивни вещества са публикувани на интернет адрес: http://www.bnra.bg/bg/sir/procedures/ukazaia-transport-2012.
 
6. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС И ИЗНОС НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
За издаване на разрешение за внос и износ на ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за внос на източници на йонизиращи лъчения, са:
 • документи, определящи лицето, за което са предназначени внасяните ИЙЛ, включително наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда използването или съхраняването на съответния ИЙЛ;
 • инвентарен списък и идентификационни данни на внасяните ИЙЛ (тип, модел, производител, фабрични номера, брой, активност на радионуклидите и други технически характеристики за съответния вид ИЙЛ), включително данни за опаковките на радиоактивните източници при превоза им;
 • попълнени и подписани документи, които се изискват от митническите служби при внасяне на стоки по общия ред за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки, включително документи, установяващи верността на данните в удостоверенията за внос на стоки;
 • документи, удостоверяващи съответствието на внасяните ИЙЛ с определени стандарти (техническа документация за съответния вид ИЙЛ, сертификати, снимки, схеми);
 • документ, доказващ, че е осигурено превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества;
 • документи, доказващи, че лицето, за което са предназначени радиоактивните източници има лицензия за използване или е осигурило безопасното им съхраняване;
 • документ, удостоверяващ че е осигурено връщане на внасяните закрити източници, които са от категория 1, 2 и 3 и са с период на полуразпад по-голям от 5 години, на техните производители след прекратяване на използването им;
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за износ на източници на йонизиращи лъчения, са:
 • документи, определящи лицето, за което са предназначени изнасяните ИЙЛ;
 • инвентарен списък и идентификационни данни на изнасяните ИЙЛ (тип, модел, производител, фабрични номера, брой, активност на радионуклидите и други технически характеристики за съответния вид ИЙЛ), включително данни за опаковките на радиоактивните източници при превоза им;
 • попълнени и подписани документи, които се изискват от митническите служби при изнасяне на стоки по общия ред за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки, включително документи, установяващи верността на данните в удостоверенията за внос/износ на стоки;
 • документи, удостоверяващи съответствието на изнасяните ИЙЛ с определени стандарти (техническа документация за съответния вид ИЙЛ, сертификати, снимки, схеми);
 • документ, доказващ, че е осигурено превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества;
 • документ, издаден от компетентния орган от държавата по регистрацията на вносителя, удостоверяващ правото му да извършва дейност със съответния ИЙЛ;
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Забележка: Внос на радиоактивни източници от категория 1, 2 и 3 при извънредни обстоятелства (съгласно „CODE OF CONDUCT ON THE SAFETY AND SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES“ /2004/, Международна агенция по атомна енергия)
 
В случай на извънредни обстоятелства се допуска, без да се издава разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 14 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, да се извърши внос на радиоактивни източници, предназначени за юридически лица, които не притежават лицензия или разрешение за тяхното използване или съхраняване. Това е допустимо само при условие, че са предприети алтернативни мерки за осигуряване на безопасността при превоза и съхраняването на радиоактивните източници, внесени в страната при извънредни обстоятелства.
 
Използването на радиоактивни източници, внесени при извънредни обстоятелства и без разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 14 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, се допуска след получаване на съответната лицензия за използване на тези източници от дадено юридическо лице.
 
В случай на извънредни обстоятелства при внос на радиоактивни източници АЯР изисква от съответния компетентен орган на държавата, която ще експортира тези източници, да представи писмено искане за получаване на съгласие от АЯР да се осъществи този внос. Писменото искане трябва да съдържа като минимум следната информация:
 • идентификационни данни за получателя на радиоактивните източници;
 • вид на радионуклидите, активности и други характеристики на радиоактивните източници;
 • идентификационни данни за износителя на радиоактивните източници;
 • срок на решението по искането за съгласие на АЯР за внос на радиоактивните източници.
При невъзможност да се гарантира безопасността на радиоактивния източник или по други обективни причини АЯР може да откаже да се извърши предвидения внос, за което уведомява компетентния орган на държавата-износител.
 
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Подновяването на разрешение за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:
 1. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 2. продължаване на срока на валидност на съответното разрешение, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по разрешението.
За подновяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление, не по-късно от 30 дни преди изтичането на определения в разрешението срок. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска подновяване;
 3. предложен срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
 4. предложени изменения на условията в разрешението, за което се иска подновяване.
При наличие на промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилагат следните документи:
 • актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
а) данни за ИЙЛ, които са предмет на разрешението;
б) организация и мерки за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
 • обосновка на предложените изменения на условията в разрешението, за която се иска подновяване;
 • актуализирани вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
 • документ, за платена дължима такса.
Ако няма промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилага само обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване.
 
Разрешение се подновява за срок не по-дълъг от срока на първоначалното разрешение.
 
IІI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Издадено разрешение се изменя със заповед на председателя на АЯР по искане на съответния титуляр на разрешение чрез подаване на заявление или служебно.
 
Разрешение се изменя (включително допълва) в следните случаи:
 • при промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
 • при възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на разрешението;
 • по причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
 • при преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
Титулярът на разрешение е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на разрешението, да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок титулярът на разрешението не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.
 
За изменение на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска изменение;
 3. предложение за изменение;
 4. обосновка за исканото изменение.
Към заявлението се прилагат документи, които установяват обстоятелствата, налагащи исканото изменение.
 
При преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ, разрешение се изменя въз основа на предварително искане, подадено от лицето, приело решение за преобразуването или от страните по сделката по прехвърлянето на търговското предприятие или за извършване на непаричната вноска. Изменението влиза в сила от датата на вписването в търговския регистър на преобразуването, съответно на прехвърлянето, на търговското предприятие или увеличението на капитала чрез непарична вноска. Към заявлението за изменение се прилагат документи, удостоверяващи преобразуването.
 
Забележка: Ако към момента на извършване на вписването в търговския регистър не е подадено предварително искане за изменение, разрешението се прекратява.
 
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Разрешение се прекратява в следните случаи:
 • с изпълнението на дейността – предмет на разрешението, или с изтичането на срока, за който е издадено;
 • при подаване на заявление за прекратяване на разрешение;
 • поради отнемане на разрешението;
 • при преобразуване на юридическо лице – титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на разрешението в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ.
За прекратяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска прекратяване;
 3. предприетите и необходимите мерки за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита.
При прекратяване на разрешение съответният титуляр на разрешение е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия или разрешение на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.
 
Председателят на АЯР може да откаже с мотивирана заповед прекратяване на разрешение, ако не са извършени необходимите предварителни действия за осигуряване на радиационната защита и физическата защита.
I. Следват се общите указания към заявителите, включително описанието на изискванията към заявлението и съпроводителната документация. Тези указания се следват и при подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за превоз на ИЙЛ.
 
II. За издаване на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към завлението се прилагат следните документи:
 1. декларация на членовете на управителните и контролните органи на заявителя – юридическо лице, съответно на едноличния търговец, или физическо лице – заявител, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 2. декларация или други документи, удостоверяващи, че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, необходими за безопасното осъществяване на дейността (включена е към заявлението за издаване на лицензия; не се изисква, когато заявителят е физическо лице и ще извършва дейността лично);
 3. анкетен лист по образец (www.bnsa.bg);
 4. документи, регламентиращи взаимоотношенията между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 5. документи, удостоверяващи съответствието на превозните средства с изискванията и нормите за безопасен превоз и радиационна защита;
 6. акт на управителния орган на заявителя за определяне на:
 • консултанти за безопасността на превоза, отговорници за уведомяване на АЯР и дозиметристи;
 • персонала, участващ в транспортните операции;
 • водачите на превозните средства – при превоз по шосе;
 1. експертно заключение за медицинска пригодност на персонала;
 2. удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ и съгласно ратифицираните от Република България международни спогодби за превоз на опасни товари;
 3. документ за осигурен индивидуален дозиметричен контрол на персонала;
 4. инструкция за радиационна защита, авариен план при превоз и програма за радиационен мониторинг;
 5. вътрешни правила и процедури, определящи отговорностите и задълженията при периодичното проверяване и поддържане на транспортните опаковки, при подготовката на радиоактивния товар, транспортната документация и при операциите по превоза и транзитното съхранение на товара;
 6. документи, удостоверяващи, че ако отделен превоз не може да се извърши или условията за превоз не могат да бъдат изпълнени, заявителят ще върне обратно товара в отправната точка, а товароизпращачът ще го приеме.
III. За издаване на разрешение за еднoкратен и транзитен превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към заявлението се прилагат документите по т. II както и:
 1. документи, съдържащи информация за:
 • разрешението, лицензията или друг административен акт, съгласно който товарополучателят може да съхранява или използва радиоактивните вещества;
 • предполагаемите начална и крайна дата на превоза и отправната точка, маршрута на територията на страната, включително местата за транзитен престой, и крайния пункт за приемане на радиоактивните вещества;
 • държавата на произход на товара, приемащата държава и държавите, през които ще се извърши транзитен превоз.
 1. документи, регламентиращи взаимоотношенията между товароизпращача и товарополучателя и между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 2. административни актове, издадени от съответните компетентни органи, за утвърждаване на транспортните опаковки и други конструкции съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 от ЗБИЯЕ;
 3. разрешения за превоз или съответстващите им административни актове, издадени от компетентните органи на държавата, приемаща товара, и на държавите, през които ще се извърши транзитен превоз, след напускане на българската територия – в случай на износ или транзитен превоз на радиоактивни материали.
 4. В зависимост от вида и характеристиките на радиоактивните вещества председателят на АЯР може да изиска заявителят да представи:
 • документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита, съгласуван с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ;
 • инструкция за физическата защита;
 • документ, удостоверяващ, че товароизпращачът/товарополучателят има право да извършва дейности със стоки и технологии с възможна двойна употреба съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
От 12.10.2010 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 80 от 12.10.2010 г.).
 
Във връзка с разпоредбата на параграф “1в” от Допълнителните разпоредби на закона следва да бъде взето предвид следното:
 
1. На основание параграф “1в” от Допълнителните разпоредби на закона внос в Република България или износ от Република България съответно от или в държава- членка на Европейския съюз на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), се извършва без да е необходимо издаването на разрешение за внос на радиоактивни източници по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 от ЗБИЯЕ.
 
Внос на ИЙЛ в страната или износ на ИЙЛ от страната съответно от или в държава, която не е членка на Европейския съюз, се извършва след издаване на разрешение от АЯР по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 от закона.
 
2. На основание чл. 14, ал. 1 от закона горното обстоятелство не отменя задължението за използване на източниците по т. 1 след получаване на разрешение и/или лицензия от АЯР за безопасно осъществяване на дейността при условията на закона.
 
3. Внос на закрити източници от категория 1, 2 или 3, чийто период на полуразпадане е по-голям от 5 години, може да се извършва само при условие, че е осигурено тяхното връщане на съответните производители след прекратяване на използването им.
 
Това изискване се отнася за закрити източници, съдържащи дългоживеещи радионуклиди като цезий-137, кобалт-60, америций-241 и други такива, чиято активност е по-голяма от съответните D-величини, определени в приложение № 1 на Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г.).
 
Това изискване не се отнася за закрити и открити източници, съдържащи краткоживеещи радионуклиди с период на полуразпадане по-малък от 5 години, като например иридий-192, селен-75, технеций-99m, йод-131, флуор-18 и други такива.
 
При внос на закрити източници от категория 1, 2 или 3, чийто период на полуразпадане по-голям от 5 години, юридическото лице, за което са предназначени тези източници (съответният лицензиант или титуляр на разрешение), трябва да представи в АЯР документ, удостоверяващ, че е осигурено тяхното връщане на съответните производители (доставчици) след прекратяване на използването им.
 
4. Превоз (транспортиране) на радиоактивни вещества (закрити и открити източници, независимо от тяхната категория) на територията на Република България може да се извършва само от лица, които имат лицензия или разрешение за тази дейност, издадени от АЯР по реда и съгласно разпоредбите на закона.
 
Вносителите на закрити и открити източници са длъжни да осигурят тяхното превозване от титуляри на лицензии или разрешения за превоз на радиоактивни вещества. Лицата, които извършват превоз при внос на закрити и открити източници, са длъжни да уведомяват писмено АЯР след предаването им на лицата, за които са предназначени съответните източници.
 
В съотвествие с изискванията на чл. 4 от Регламент № 1493/93/(EURATOM) лицата, за които са предназначени внесените закрити източници, трябва да изпратят предварително на доставчика (производителя) декларация, оформена по образец съгласно Анекс I в този нормативен акт на Съвета на Европейските Общности и подпечатана от АЯР.
 
5. Лицензиантите и титулярите на разрешения, които използват и/или съхраняват ИЙЛ, са длъжни в 7-дневен срок от сключването на сделка с предмет «ИЙЛ» да уведомят председателят на АЯР за вида на сключената сделка, да посочат ИЙЛ и да представят данни за лицето, с което е сключена сделката.
 
В края на всяка календарна година юридическите лица, които внасят ИЙЛ, следва да представят в АЯР обобщен отчет за съответната година, който да съдържа точна информация за вида, броя, активността, радионуклидния състав и местоназначението на внесените от тях ИЙЛ, както и данни за лицата, на които са доставили ИЙЛ – предмет на сключени сделки.
 
6. Контрол върху изпълнението на изискванията по т. 1 – 5 се осъществява от АЯР по реда на глава пета “Контрол при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и по управлението на радиоактивните отпадъци” и глава трета, раздел VIII “Отчет и контрол на ядрени материали, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения” от закона.