Указания във връзка с измененията на разрешителния режим при внос на източници на йонизиращи лъчения

От 12.10.2010 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 80 от 12.10.2010 г.).
 
Във връзка с разпоредбата на параграф “1в” от Допълнителните разпоредби на закона следва да бъде взето предвид следното:
 
1. На основание параграф “1в” от Допълнителните разпоредби на закона внос в Република България или износ от Република България съответно от или в държава- членка на Европейския съюз на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), се извършва без да е необходимо издаването на разрешение за внос на радиоактивни източници по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 от ЗБИЯЕ.
 
Внос на ИЙЛ в страната или износ на ИЙЛ от страната съответно от или в държава, която не е членка на Европейския съюз, се извършва след издаване на разрешение от АЯР по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 от закона.
 
2. На основание чл. 14, ал. 1 от закона горното обстоятелство не отменя задължението за използване на източниците по т. 1 след получаване на разрешение и/или лицензия от АЯР за безопасно осъществяване на дейността при условията на закона.
 
3. Внос на закрити източници от категория 1, 2 или 3, чийто период на полуразпадане е по-голям от 5 години, може да се извършва само при условие, че е осигурено тяхното връщане на съответните производители след прекратяване на използването им.
 
Това изискване се отнася за закрити източници, съдържащи дългоживеещи радионуклиди като цезий-137, кобалт-60, америций-241 и други такива, чиято активност е по-голяма от съответните D-величини, определени в приложение № 1 на Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г.).
 
Това изискване не се отнася за закрити и открити източници, съдържащи краткоживеещи радионуклиди с период на полуразпадане по-малък от 5 години, като например иридий-192, селен-75, технеций-99m, йод-131, флуор-18 и други такива.
 
При внос на закрити източници от категория 1, 2 или 3, чийто период на полуразпадане по-голям от 5 години, юридическото лице, за което са предназначени тези източници (съответният лицензиант или титуляр на разрешение), трябва да представи в АЯР документ, удостоверяващ, че е осигурено тяхното връщане на съответните производители (доставчици) след прекратяване на използването им.
 
4. Превоз (транспортиране) на радиоактивни вещества (закрити и открити източници, независимо от тяхната категория) на територията на Република България може да се извършва само от лица, които имат лицензия или разрешение за тази дейност, издадени от АЯР по реда и съгласно разпоредбите на закона.
 
Вносителите на закрити и открити източници са длъжни да осигурят тяхното превозване от титуляри на лицензии или разрешения за превоз на радиоактивни вещества. Лицата, които извършват превоз при внос на закрити и открити източници, са длъжни да уведомяват писмено АЯР след предаването им на лицата, за които са предназначени съответните източници.
 
В съотвествие с изискванията на чл. 4 от Регламент № 1493/93/(EURATOM) лицата, за които са предназначени внесените закрити източници, трябва да изпратят предварително на доставчика (производителя) декларация, оформена по образец съгласно Анекс I в този нормативен акт на Съвета на Европейските Общности и подпечатана от АЯР.
 
5. Лицензиантите и титулярите на разрешения, които използват и/или съхраняват ИЙЛ, са длъжни в 7-дневен срок от сключването на сделка с предмет «ИЙЛ» да уведомят председателят на АЯР за вида на сключената сделка, да посочат ИЙЛ и да представят данни за лицето, с което е сключена сделката.
 
В края на всяка календарна година юридическите лица, които внасят ИЙЛ, следва да представят в АЯР обобщен отчет за съответната година, който да съдържа точна информация за вида, броя, активността, радионуклидния състав и местоназначението на внесените от тях ИЙЛ, както и данни за лицата, на които са доставили ИЙЛ – предмет на сключени сделки.
 
6. Контрол върху изпълнението на изискванията по т. 1 – 5 се осъществява от АЯР по реда на глава пета “Контрол при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и по управлението на радиоактивните отпадъци” и глава трета, раздел VIII “Отчет и контрол на ядрени материали, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения” от закона.