Бюлетин за гама фона

В Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от 5 ведомства:

  • Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система);
  • В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка;
  • Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации;
  • АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК), която е обединена с BULRaMo системата и чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“;
  • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН извършва измервания на вр. Мусала и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор.

Резултатите от измерванията се обобщават в АЯР. Данните от последните 24 часа показват, че стойностите на гама-фона в България са в границите на естествените вариации на този показател, характерни за съответните райони. За територията на Република България естественият радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h.

Извадка от осреднените стойности на гама-фонa в страната за изминалите 24 часа

map_bulgaria_gama_2_bnra

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ дава информация за гама-фона в реално време. Изграждането на „Катрин“ системата започва през 2009 г. в изпълнение на разпоредбите на чл.15 от „Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения“.

Към настоящия момент системата се състои от 38 Локални измервателни станции (ЛИС) на територията на цялата страна.

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) в 30 km зона за аварийно планиране на АЕЦ “Козлодуй” за изминалите 24 часа.

map_katrin_kozlodui_2_bnra

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) на територията на София за изминалите 24 часа.

map_katrin_sofia