Авариен център

В раздела се съдържа информация относно основните функции на Агенцията за ядрено регулиране, като част от Единната спасителна система на Република България в случаите на възникване на ядрена или радиационна авария. Представена е информация за средствата и начина на уведомяване на населението, както и видовете прилагани защитни мерки за населението в случай на ядрена или радиационна авария.