Европейски съюз

Република България е член на Европейския съюз и Европейската общност по атомна енергия от м. януари 2007 г. 

От Договора за създаване на европейска общност по атомна енергия (Договор ЕВРАТОМ) произтичат и определен брой специфични задължения на страната по отношение на безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, като:

  • Инкорпориране в законодателството на утвърдените на основание на Договора ЕВРАТОМ основни норми за защита на здравето от опасното въздействие на йонизиращите лъчения, както и уведомяване за това на Европейската комисия (ЕК);

  • Уведомяване на ЕК за издаване на лицензии, свързани с изграждането и експлоатацията на нови ядрени съоръжения;

  • Задължения в областта на Гаранциите за неразпространение на ядреното оръжие, свързани с провеждането на инспекции на територията на Република България, включително задължения, произтичащи от прилагането на тристранни механизми за взаимодействие (ЕВРАТОМ-МААЕ-Република България) в областта на Гаранциите.

Транспонирането на Директиви и уведомяването за изпълнението на задълженията, произтичащи от Договора ЕВРАТОМ, Регламенти, Директиви и други норми на Европейския съюз по отношение на безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво е в компетенциите на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.

Агенцията за ядрено регулиране изготвя националните доклади на Република България по:

  • Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (изменена с Директива 2014/87/ЕВРАТОМ), 

  • Директива 2011/70/ЕВРАТОМ за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, 

  • Директива 2006/117/ЕВРАТОМ относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво.Участие в работни органи към институциите на Европейския съюз Агенцията за ядрено регулиране участва със свои представители в тези структури на Европейския съюз, разглеждащи въпроси, свързани с безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

Участие в работни органи към институциите на Европейския съюз

Агенцията за ядрено регулиране участва със свои представители в работните органи/ на Европейския съюз, разглеждащи въпроси, свързани с безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

На ниво председател и заместник-председател, АЯР участва в работата на Групата на европейските регулатори за ядрена безопасност (ENSREG).

Председателят на АЯР изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE).

Представители на дирекция “Радиационна защита” в АЯР са национални представители на Р България по чл. 31 и чл. 37 на Договора ЕВРАТОМ. Експерти на АЯР участват в работните органи по въпросите на прилагане на Гаранциите на ЕВРАТОМ.

Представители на Агенцията участват в съвместни международни проекти, финансирани от Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност на ЕС, за подпомагане на ядрените регулатори в Украйна, Беларус и Турция.