Нормативна уредба

АЯР осъществява своите функции съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

 

Подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, ядрената безопасност и радиационната защита

 

В Устройствения правилник на АЯР се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията и на нейните административни звена.

 

Регулиращите ръководства дават указания по прилагане на изискванията, определени с наредбите по ЗБИЯЕ. Целта им е да се помогне на потребителите да разберат критериите, които регулиращият орган използва при оценка на комплекта документи, обосноваващи безопасността на съоръженията и дейностите или на практиката, осигуряваща безопасността. Ръководствата имат препоръчителен характер. Прилагането на други подходи и критерии за обосноваване на безопасността от потребителите е приемливо, когато се създаде достатъчна убеденост у регулиращия орган по отношение състоянието на безопасността.

 

Тарифа
за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Глава първа
ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗИИ
Раздел I
Такси за разглеждане на заявление, първоначални и годишни лицензионни такси за експлоатация на ядрени съоръжения
 
Чл. 1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 20 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 2000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 5000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 20 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 20 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – 5000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 2500 лв.
Чл. 2. За издаване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение се събират следните първоначални лицензионни такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 200 лв. за 1 MW инсталирана топлинна мощност;
2. за изследователски реактор – 80 лв. за 1 KW инсталирана топлинна мощност;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 1000 лв. на тон от проектния годишен капацитет;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 1800 лв. на тон тежък метал от максималния проектен капацитет;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 1000 лв. на тон тежък метал от максималния проектен капацитет;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 350 000 лв.;
в) високоактивни – 800 000 лв.;
7. за ядрено съоръжение или ядрени съоръжения в процес на извеждане от експлоатация, когато се обявяват за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – 250 000 лв.;
8. за други ядрени съоръжения – 20 000 лв.
Чл. 3. За осъществяване на контрол по изпълнението на условията на лицензията и за периодична оценка на състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита на ядрени съоръжения се събират следните годишни лицензионни такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 250 лв. за 1 MW инсталирана топлинна мощност;
2. за изследователски реактор – 90 лв. за 1 KW инсталирана топлинна мощност;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 1200 лв. на тон обработен ядрен материал;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 2000 лв. на тон тежък метал от максималния проектен капацитет;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 1200 лв. на тон тежък метал от максималния проектен капацитет;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 150 000 лв.;
б) средноактивни – 450 000 лв.;
в) високоактивни – 1 000 000 лв.;
7. за ядрено съоръжение или ядрени съоръжения в процес на извеждане от експлоатация, обявено или обявени за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – 300 000 лв.;
8. за други ядрени съоръжения – 25 000 лв.
Раздел II
Такси за разглеждане на заявление, първоначални и годишни лицензионни такси за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения
 
Чл. 4. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия за осъществяване на дейности по чл. 58 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) се събира такса в размер 100 лв.
Чл. 5. За издаване на лицензия за осъществяване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се събират следните първоначални лицензионни такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринарномедицински и научни цели или за осъществяване на контролни функции:
 
а) За открити източници в лаборатории
I клас 1000 лв.
II клас 500 лв.
III клас 200 лв.
 
б) За гама-дефектоскопи
С уранова защита 350 лв. на брой
Без уранова защита 150 лв. на брой
 
в) За закрити източници, включително в: уреди за технологичен контрол; уредби за гама-терапия; гама-облъчватели; други уреди, уредби или апарати с надеждна херметизация на източника в зависимост от общата му активност
За активност до 3,7 GBq 50 лв. на брой ИЙЛ
За активност от 3,7 GBq до 370 GBq 150 лв. на брой ИЙЛ
За активност от 370 GBq до 37 TBq 250 лв. на брой ИЙЛ
За активност над 37 TBq 500 лв. на брой ИЙЛ
За неутрализатори на статично електричество 10 лв. на брой, но не по-малко от 500 лв. общо
 
г) За източник на неутрони
С поток под 10 n/s 100 лв. на брой ИЙЛ
С поток над 10 n/s 300 лв. на брой ИЙЛ
За неутронен генератор 500 лв. на брой
 
д) За ускорител на заредени частици
Със собствена защита 200 лв. на брой ИЙЛ
С допълнителна защита 400 лв. на брой ИЙЛ
 
е) За пожароизвестителен йонизационен датчик 15 лв. на брой ИЙЛ
 
ж) За рентгенови уредби и за уредби, генериращи рентгеново лъчение, с максимално анодно напрежение съгласно техническата документация
До 75 kV включително 150 лв. на работен пост
От 75 до 150 kV включително 200 лв. на работен пост
Над 150 kV 250 лв. на работен пост
 
2. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.) за производство на ИЙЛ – 20 000 лв.;
3. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.);
4. за превоз на радиоактивни вещества – 1500 лв.;
5. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.);
6. (нова – ДВ, бр. 37 от 2018 г.) за производство на потребителски продукти, включително медицински изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества – 10 000 лв.
Чл. 6. За осъществяване на контрол по изпълнението на условията на лицензията и за периодична оценка на състоянието на радиационната защита на обекти и дейности с други ИЙЛ се събират следните годишни лицензионни такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринарномедицински и научни цели или за осъществяване на контролни функции:
а) За открити източници в лаборатории
I клас 1000 лв.
II клас 500 лв.
III клас 200 лв.
 
б) За гама-дефектоскопи
С уранова защита 350 лв. на брой
Без уранова защита 150 лв. на брой
 
в) За закрити източници, включително в: уреди за технологичен контрол; уредби за гама-терапия; гама-облъчватели; други уреди, уредби или апарати с надеждна херметизация на източника в зависимост от общата му активност
 
За активност до 3,7 GBq 50 лв. на брой ИЙЛ
За активност от 3,7 GBq до 370 GBq 150 лв. на брой ИЙЛ
За активност от 370 GBq до 37 TBq 250 лв. на брой ИЙЛ
За активност над 37 TBq 500 лв. на брой ИЙЛ
За неутрализатори на статично електричество 10 лв. на брой, но не по-малко от 500 лв. общо
 
г) За източник на неутрони
С поток под 10 n/s 100 лв. на брой ИЙЛ
С поток над 10 n/s 300 лв. на брой ИЙЛ
За неутронен генератор 500 лв. на брой
 
д) За ускорител на заредени частици
Със собствена защита 200 лв. на брой ИЙЛ
С допълнителна защита 400 лв. на брой ИЙЛ
 
е) За пожароизвестителен йонизационен датчик 15 лв. на брой ИЙЛ
ж) За рентгенови уредби и за уредби, генериращи рентгеново лъчение, с максимално анодно напрежение съгласно техническата документация
До 75 kV включително 150 лв. на работен пост
От 75 до 150 kV включително 200 лв. на работен пост
Над 150 kV 250 лв. на работен пост
 
2. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.) за производство на ИЙЛ – 10 000 лв.;
3. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.);
4. за превоз на радиоактивни вещества – 500 лв., умножени с коефициент, равен на максималния разрешен транспортен индекс;
5. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г.);
6. (нова – ДВ, бр. 37 от 2018 г.) за производство на потребителски продукти, включително медицински изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества – 2500 лв.
Раздел III
Такси за разглеждане на заявления, първоначални и годишни лицензионни такси за специализирано обучение
 
Чл. 7. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия за специализирано обучение се заплаща такса в размер 1000 лв.
Чл. 8. (1) За издаване на лицензия за специализирано обучение се заплаща първоначална лицензионна такса в размер 10 000 лв.
(2) За осъществяване на контрол по изпълнението на условията на издадена лицензия за специализирано обучение се заплаща годишна лицензионна такса в размер 15 000 лв.
 
Глава втора
ТАКСИ ЗА РАЗРЕШЕНИЯ
 
Раздел I
Такси за разглеждане на заявления и за издаване на разрешения за осъществяване на дейности, отнасящи се до ядрени съоръжения
 
Чл. 9. (1) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение по чл. 33, ал. 1 ЗБИЯЕ за определяне на местоположението (избор на площадка), проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 20 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 2000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 5000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 20 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 20 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – 5000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 2000 лв.
(2) За разглеждане на заявления за издаване на разрешения по чл. 38, ал. 1, т. 1, букви “а” – “в” ЗБИЯЕ се събира такса в размер 2000 лв.
(3) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение по чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗБИЯЕ за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и за затваряне на съоръжение за погребване на ядрен материал се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 20 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 2000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 5000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 20 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 20 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – 5000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 2000 лв.
(4) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за едновременно извеждане от експлоатация на повече от един еднотипни енергийни блокове, разположени на една площадка, за всеки следващ енергиен блок се събира такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 3, т. 1 и 2.
Чл. 10. (1) За издаване на разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка) се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 1 000 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 100 000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 100 000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 500 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 500 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 250 000 лв.;
в) високоактивни – 400 000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 100 000 лв.
(2) За издаване на разрешение за проектиране на ядрено съоръжение се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 2 000 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 100 000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 100 000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 500 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 500 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 250 000 лв.;
в) високоактивни – 400 000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 100 000 лв.
(3) За издаване на разрешение за строителство на ядрено съоръжение се събират следните годишни такси за периода на строителството:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 2 000 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 200 000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 200 000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 500 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 500 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 250 000 лв.;
в) високоактивни – 400 000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 100 000 лв.
(4) За издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 600 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 150 000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 120 000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 600 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 1 000 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 250 000 лв.;
в) високоактивни – 400 000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 100 000 лв.
(5) В случай че ядреното съоръжение се въвежда в експлоатация на етапи, за издаване на разрешение за всеки отделен етап се събира такса, пропорционална на таксата по ал. 4, в зависимост от заявения брой на етапите.
Чл. 11. (1) За издаване на разрешение за извършване на промени, водещи до изменение на:
1. конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита в ядреното съоръжение, се събира такса, определена в зависимост от пълните разходи за извършване на промените, в размер, както следва:
 
Разходи (в лв.)
Размер на таксата (в лв.)
 
До 200 000 – 4 на сто
 
От 200 0000 до 1 000 000 – 8000 плюс 3 на сто за горницата над 200 000
 
От 1 000 000 до 5 000 000 – 32 000 плюс 2 на сто за горницата над1 000 000
 
Над 5 000 000 – 112 000 плюс 1 на сто за горницата над 5 000 000
 
2. условия и предели за безопасна експлоатация на ядреното съоръжение, на основата на които е издадена лицензията за експлоатация, се събира такса в размер 50 000 лв.;
3. вътрешните правила за осъществяване на дейността, включващи инструкции, програми, технологични регламенти и други – приложение към лицензията за експлоатация на ядреното съоръжение, се събира такса в размер 20 000 лв.
(2) За издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и за затваряне на съоръжение за погребване на отработено гориво се събират следните такси:
1. за енергиен блок на ядрена централа – 600 000 лв.;
2. за изследователски реактор – 100 000 лв.;
3. за съоръжение за добиване, производство, преработване и манипулиране на ядрен материал – 60 000 лв.;
4. за съоръжение за съхраняване на ядрен материал – 300 000 лв.;
5. за съоръжение за погребване на ядрен материал – 500 000 лв.;
6. за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци:
а) нискоактивни – 100 000 лв.;
б) средноактивни – 250 000 лв.;
в) високоактивни – 400 000 лв.;
7. за други ядрени съоръжения – 100 000 лв.
(3) За едновременно извеждане от експлоатация на повече от един еднотипни енергийни блокове, разположени на една площадка, за всеки следващ енергиен блок се събира такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) В случай че ядреното съоръжение се извежда от експлоатация на етапи, за издаване на разрешение за всеки отделен етап се събира такса, пропорционална на таксата по ал. 1 – 3, в зависимост от заявения брой на етапите.
 
Раздел II
Такси за разглеждане на заявления и за издаване на разрешения за осъществяване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения
 
Чл. 12. За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за дейности по чл. 57 ЗБИЯЕ се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 13. За издаване на разрешение за осъществяване на дейности с други ИЙЛ се събират следните такси:
1. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. );
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ – 500 лв.;
3. за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества – 200 лв.;
4. за временно съхраняване на радиоактивни вещества – 200 лв.;
5. (доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) за еднократен, включително транзитен, превоз на радиоактивни вещества – 2000 лв., умножени с коефициент, равен на максималния разрешен транспортен индекс;
6. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. );
7. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г. );
8. (нова – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения – 500 лв.
 
Раздел III
Такси за разглеждане на заявления и за издаване на други разрешения по ЗБИЯЕ
 
Чл. 14. (1) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за еднократен превоз на ядрен материал се събира такса в размер 5000 лв.
(2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за сделка с ядрено съоръжение се събира такса в размер 20 000 лв.
(3) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за сделка с ядрен материал се събира такса в размер 10 000 лв.
(4) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за внос и износ на ядрен материал се събира такса в размер 2000 лв.
(5) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци и отработено гориво се събира такса в размер 20 000 лв.
Чл. 15. (1) За издаване на разрешение за еднократен превоз на ядрен материал се събира такса в размер 50 000 лв.
(2) За издаване на разрешение за сделка с ядрено съоръжение се събира такса в размер 4 000 000 лв.
(3) За издаване на разрешение за сделка с ядрен материал се събира такса в размер 0,1 на сто от цената на сделката.
(4) За издаване на разрешение за внос и износ на ядрен материал се събира такса в размер 0,1 на сто от цената на всяка отделна пратка.
(5) За издаване на разрешение за транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци и отработено гориво се събира такса в размер 300 000 лв.
Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) За разглеждане на заявление и за издаване на разрешение за възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се събира такса в размер 15 000 лв.
 
Глава трета
ТАКСИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 2 ЗБИЯЕ ПРЕД
КВАЛИФИКАЦИОННА ИЗПИТНА КОМИСИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 
Чл. 16. (1) За полагане на изпит по чл. 66, ал. 2 ЗБИЯЕ пред квалификационна изпитна комисия се заплаща такса в размер 300 лв.
(2) За издаване на удостоверение за правоспособност по чл. 64, ал. 2, т. 1 ЗБИЯЕ се заплаща такса в размер 50 лв.
 
Глава четвърта
ТАКСИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ И ТАКСИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ НА РАЗРЕШЕНИЯ
 
Чл. 17. (1) За разглеждане на заявление за изменение на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение по искане на лицензианта и при продължаване срока на издадена лицензия се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 1.
(2) За изменение на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение по искане на лицензианта и при продължаване срока на лицензията се събира 50 на сто от таксата по чл. 2.
Чл. 18. (1) За разглеждане на заявление за изменение на лицензия по чл. 58 ЗБИЯЕ по искане на лицензианта и при продължаване срока на издадена лицензия се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 4.
(2) За изменение на лицензия по чл. 58 ЗБИЯЕ по искане на лицензианта и при продължаване срока на лицензията се събира 50 на сто от таксата по чл. 5.
Чл. 19. (1) За разглеждане на заявление за изменение на лицензия за специализирано обучение по искане на лицензианта и при продължаване срока на издадена лицензия се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 7.
(2) За изменение на лицензия за специализирано обучение по искане на лицензианта и при продължаване срока на лицензията се събира 50 на сто от таксата по чл. 8, ал. 1.
Чл. 20. (1) За изменение на издадено разрешение по чл. 33, ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 42 ЗБИЯЕ се заплаща такса в размер 30 на сто от съответната такса по чл. 10, 11 и 15.
(2) За продължаване срока на издадено разрешение по чл. 33, ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 42 ЗБИЯЕ при непроменени обстоятелства се заплаща такса в размер 25 на сто от съответната такса по чл. 10, 11 и 15.
Чл. 21. (1) За изменение на разрешение по чл. 57 ЗБИЯЕ се заплаща такса в размер 30 на сто от таксата по чл. 13.
(2) За продължаване срока на разрешение по чл. 57 ЗБИЯЕ при непроменени обстоятелства се заплаща такса в размер 25 на сто от таксата по чл. 13.
(3) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) За изменение или за продължаване срока на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ се заплаща такса в размер 50 на сто от съответната такса по чл. 15а.
 
Глава пета
(Нова – ДВ, бр. 37 от 2018 г. )
ТАКСИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 3, Т. 9 И ЧЛ. 56, АЛ. 3 ОТ ЗБИЯЕ
 
Чл. 22. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) (1) За разглеждане на заявление и за издаване на лицензия за експлоатация или за техническа ликвидация на обект за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, се събира такса в размер 24 000 лв.
 
(2) За осъществяване на контрола по изпълнение на условията на лицензията по ал. 1 и за периодична оценка на състоянието на радиационната защита се събират годишни лицензионни такси в размер 4000 лв.
 
(3) За изменение или за продължаване на срока на издадена лицензия по ал. 1 се заплаща такса в размер 50 на сто от таксата по ал. 1.
Чл. 23. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2018 г. ) За регистрация за дейностите по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се заплаща такса в размер 500 лв.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете в срока на обществената консултация от 3.11.2023 г. до 3.12.2023 г. на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта или в деловодството на Агенцията.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове се провеждат обществени консултации по проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и съответните изискуеми документи.

Предложения и становища по проекта могат да се подадат до  04.12.2022 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да се публикуват коментари на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.
Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете в срока на обществената консултация от 14.12.20 г. до 14.01.2021 г. на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта или в деловодството на Агенцията.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, проект на доклад до МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 03.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.), проект на доклад от вносителите, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет.
Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 30.11.2020 г., включително в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, мотиви, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработена частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Решение и документите към него можете да подадете до 27.05.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Осми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията за участие в съвещанието за преглед на националните доклади, във връзка с провеждане на публично обсъждане на основание чл.85, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране, проект на доклад на МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по Постановлението и документите към него може да подадете до 13.04.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г. ) и в Наредбата за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г.).

Срок за обществените консултации: от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране п

Доклад до МС

Частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност

Наредба

Доклад

Становище на МС по оценка на въздействието

Oценка на въздействието

Постановление на Министерски съвет

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие

Срок за обществените консултации: от 21.08.2017 г. до 21.09.2017 г.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.Срок за обществените консултации: от 24.10.2017 г. до 23.11.2017 г.
Предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулираневъв връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на Постановление можете да подадете до 23.11.2017 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията
Срок за обществените консултации: от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г

Доклад до МС