Устройствен правилник

В Устройствения правилник на АЯР се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията и на нейните административни звена.