Ръководство

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) се ръководи и представлява от Председател, който е подпомаган от двама заместник-председатели. Редът на назначаване, функциите и правомощията им са регламентирани в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и в Устройствения правилник на АЯР.

На 23 декември 2020 година, с решение на МС, за Председател на АЯР е определен Цанко Бачийски. Заместник-председатели на агенцията са инж. Борислав Станимиров и Алексей Алексиев.

canko_bachiyski_BNRA

Цанко Бачийски

Председател на Агенцията за ядрено регулиране

Роден е на 8 декември 1958 г. в гр. Гоце Делчев.
Цанко Бачийски е назначен за председател на Агенцията за ядрено регулиране с решение на Министерски съвет № 955 от 23 декември 2020 година.

Професионалната си кариера започва в “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД през 1984 г. в турбинен цех на блокове от 1 до 4. През 1985 г. преминава на работа на 5-ти и 6-ти блокове на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и участва във въвеждането им в експлоатация. Последователно заема позициите технолог, заместник началник цех, ръководител сектор „Турбинно оборудване“, ръководител направление „Ремонт“ и главен инженер на 5-ти и 6-ти блокове на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

В периода от 2010 до 2016 г. работи като ръководител управление „Експлоатация“, а от октомври 2016 г. до март 2019 г. е заместник изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

По време на работата си в “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД участва в програмата за модернизация на 5-ти и 6-ти блокове, като координира работата на звената от направление „Ремонт“ и ръководи част от мерките на програмата. Като ръководител управление „Експлоатация“ отговаря за изпълнение на стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и доставките на свежо ядрено гориво, а като заместник изпълнителен директор контролира изпълнението на програмите за повишаване на безопасността на централата.

Завършил е през 1984 г. Енерго-машиностроителния факултет на Техническия университет в София, специалност “Топло и ядрена енергетика”.

borislav_stanimirov_BNRA

инж. Борислав Станимиров

Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране

Роден е на 01.04.1955 г. Инж. Борислав Станимиров е назначен за заместник председател на регулиращия орган по ядрена безопасност и радиационна защита с решение на правителството през ноември 2001 г.

Преди назначаването му за зам. председател на АЯР, Борислав Станимиров е работил в продължение на 6 години в АЕЦ “Козлодуй, като старши инженер оператор на реакторите на 3 и 4 блок. От 1988 г. работи в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. Като експерт и инспектор по ядрена безопасност се занимава с контрол на безопасността на блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”., включително с лицензиране на дейностите по изпълнение на програмите за повишаване на безопасността на блоковете. Последната му длъжност в КИАЕМЦ е началник отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ” .

Завършил е през 1982 г. Енерго-машиностроителния факултет на Техническия университет-София, специалност “Топло и ядрена енергетика”.

Инж. Станимиров е член на Европейската група на регулаторите по ядрена безопасност.

alexei_alexiev_BNRA

Алексей Алексиев

Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране

Г-н Алексей Алексиев е определен за заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране с решение на Министерски съвет от 19 септември 2013 година.

В АЯР е от края на 2010 г. като началник на отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”.

Преди това е работил в АЕЦ “Козлодуй” и Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”.

Професионалната му кариера започва през 1983 г. в атомната централа, като химик в сектор “Радиохимия”. От 1990 до 2005 г. е заемал длъжностите ръководител на сектор “Радиохимия”, ръководител на направление “Безопасност”, на направление “Контрол” и ръководител на управление “РАО и ОЯГ”. От 2005 г. до 2010 г. е директор на специализираното поделение “РАО- Козлодуй” на ДП РАО.

Завършил е Химическия факултет на СУ  “Св. Климент Охридски”.