ВВЕР Форум

ВВЕР форумът е сдружение на регулаторните органи на страните, експлоатиращи водо-водни енергийни реактори.

Целта на форума е да насърчи по-висока безопасност и радиационна защита в страните членки чрез използване на колективния опит, споделяне на информация и съвместни усилия на националните регулаторни органи за справяне с проблемите на безопасността и подобряване на политиката и практиките на регулаторните дейности.

В момента членове на форума са председателите на регулаторните органи на Армения, България, Индия, Иран, Китай, Русия, Словакия, Украйна, Унгария, Финландия и Чехия. Представители на Германия, МААЕ и Беларус присъстват на форума като наблюдатели.

ВВЕР форумът е създаден през 1993 година и действа съгласно меморандум, подписан през 1998 година. Свиква се веднъж годишно, като домакин е една от страните членки. Ръководителите на регулаторните органи на страните-членки участват в годишните срещи, на които ръководителите на делегациите представят информация по въпросите на регулирането на ядрената и радиационната безопасност в техните страни.

Съгласно меморандума, към Форума се създават работни групи за разглеждане на теми от взаимен интерес. Към момента действащите работни групи са:

  • Работна група по въпросите за приложение на методите на ВАБ в регулаторните дейности;

  • Работна група по въпросите за стареене на реакторите;

  • Работна група по анализ на физиката на реакторите.