Публични регистри

В съответствие с чл. 27 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия в Агенцията за ядрено регулиране се водят следните публични регистри:

Публичен регистър на издадени удостоверения за правоспособност на лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения
Публичен регистър на издадени удостоверения за правоспособност за квалифицирани експерти по радиационна защита
Публичен регистър на издадени лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения
Публичен регистър на издадени разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения
Публичен регистър на издадени лицензии за специализирано обучение
Публичен регистър на издадени лицензии за експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
Публичен регистър на издадени разрешения за ядрени съоръжения
Публичен регистър на издадени удостоверения за регистрация
Публичен регистър на подадени уведомления