International Nuclear Information System of the IAEA – INIS

Международната система за ядрена информация на МААЕ – INIS поддържа една от най-големите в света колекции от публикувана информация в областта на мирното използване на ядрената наука и технологии.

Системата INIS е създадена през 1970 г. като България е страна съучредителка на INIS. Към 31 декември 2020 г. в INIS членуват 132 страни и 14 международни организации.

Базата данни INIS (наречена още INIS хранилище) съдържа библиографски данни и пълни текстове на конвенционална и неконвенционална литература, включително научни и технически доклади, доклади от конференции, проекти, патенти и др. Броят на реферираните в INIS документи надхвърля 4.3 млн. от всички области на ядрената енергия и приложения – наука, технологии, енергетика, медицина, екология, право др.

За улеснение на потребителите интерфейса за търсене в INIS хранилището, както и  помощния файл са преведени на 7 езика, сред които от 2022 г. е и българският. Свободен достъп до INIS хранилището ТУК.

Указания за търсене в INIS хранилището на български език са достъпни ТУК.

Системата INIS създава и поддържа многоезичен тезаурус на английски, арабски, китайски, френски, немски, японски, руски и испански, който предлага превод на хиляди научни и технически термини, което улеснява разбирането на ядрената терминология и търсенето на информация.

Повече информация за тезауруса може да намерите ТУК, а самият тезаурус е достъпен ТУК.

Информационната система INIS е предназначена главно за научни работници, докторанти, студенти, преподаватели и други специалисти, работещи в сферата на ядрената енергетика и приложенията на йонизиращите лъчения.

Поддържането на системата в България се осъществява от Национален център на INIS.

НАЦИOНАЛЕН ЦЕНТЪР НА INIS

Българският национален център на INIS изпълнява задълженията на Република България, произтичащи от членството й в INIS, които включват: събиране и подготовка на входните данни от България за INIS, тематично търсене в базата данни INIS за потребители от страната, както и популяризирането на системата.

 Българският INIS център въвежда в базата библиографски данни на документи, публикувани в България, както и на доклади от конференции, семинари и други мероприятия, проведени в нашата страна, както и получени от всякакъв друг вид източници на информация. 

Националният център на INIS събира, извършва подбор по критериите на системата, обработва и разпространява информация по всички въпроси свързани с мирното използване на атомната енергия, както и някои икономически и екологични аспекти на неядрената енергетика. Центърът работи в постоянно сътрудничество с МААЕ, като подпомага развитието на системата и поддържането на най-съвременно ниво в прилагането на информационните технологии.

Националният център на INIS се намира в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в София.

Центърът подпомага специалистите от АЯР, както и всички потребители в страната за бързо и ефективно намиране на релевантна информация от INIS или други източници в областта на приложенията на източниците на йонизираща радиация, ядрената енергетика, екологични проблеми на ядрената и неядрената енергетика, радиология и нуклеарна медицина и др.

Националният център на INIS съдейства за намирането на неконвенционална литература – доклади от конференции, семинари и др., отчетни доклади, патенти и други трудно достъпни източници. 

Центърът предоставя за ползване издания от библиотеката на АЯР.

БИБЛИОТЕКА

Националният център на INIS поддържа библиотеката на АЯР, която разполага с над 2500 заглавия, предимно публикации на МААЕ.

В библиотеката се получават следните периодични български и руски издания: Сп. “Енергетика”, Сп. “Рентгенология и радиология”, Сп. “Доклади на БАН”, Сп. “Доклади на БЯД”, Сп. “Bulgarian Journal of Physics”, Сп. “Наука”, Сп. “Атомная энергия”, Сп. “Атомная техника за рубежом”, Сп. “Радиационная биология. Радиоэкология”, Сп. “Ядерная и радиационная безопасност”, Сп. “Ядерные измерительно-информационные технологии”, “Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору”.

 

За контакти: 

Албена Георгиева, национален представител за връзка с INIS

Агенция за ядрено регулиране

бул. “Шипченски проход” 69

1574 София

Тел: 02 9406943

E-MAIL: A.Georgieva@bnra.bg