АЕЦ Козлодуй – Нови мощности

СТАТУС

През март 2012 г. Министерският съвет (МС) на Република България възложи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в МС предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ (РМС № 250 от 29.03.2012 г.).
На 11 април 2012 г. Министерският съвет взе решение по принцип за предприемане на действия за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. Решението задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в МС доклад за вземане на решение по същество за изграждане на ядрена централа. Една от предпоставките за вземане на такова решение от МС е наличието на издадено от компетентните органи и влязло в сила решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
В началото на май 2012 г. е учредена проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД с основна цел проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение в района на АЕЦ „Козлодуй“.
На 13 декември 2012 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подаде в АЯР заявление за издаване на разрешение за определяне на местоположението (избор на площадка) на новото ядрено съоръжение – ядрена централа.
В АЯР е извършен преглед и оценка на заявлението и приложените към него документи за установяване на съответствието им с нормативните изисквания, международните стандарти по безопасност и установените добри практики. Въз основа на резултатите от този преглед, на 26 август 2013 г. председателят на АЯР издаде разрешение за определяне на местоположението на ядреното съоръжение.
През юни 2015 г. след извършване на всички необходими проучвания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подаде в АЯР заявление за издаване на заповед за одобряване на избраната площадка. В АЯР е извършен преглед и оценка на представените документи, като са отчетени и резултатите от извършената външна независима оценка на представения Предварителен отчет за анализ на безопасността (ПОАБ).
През юли 2017 г. в АЯР приключи процесът на преглед и оценка на документите, представени със заявлението, при който нe са установени несъответствия, възпрепятстващи издаването на заповед. Поради обжалване на решението по ОВОС пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в АЯР е прекратено производството по издаване на заповедта за одобряване на избраната площадка до окончателно произнасяне на съда. Тричленният състав на ВАС отменя взетото решение по ОВОС. Наличието на решение по ОВОС, към момента на започване на процедурата по разглеждане на документите, се явява предпоставка за издаването на такава заповед.
С решение от 2018 г., петчленен състав на ВАС отмени първоначалното решение на тричленния си състав за отмяна на решението по ОВОС и съответно отхвърли жалбите срещу него, с което решението по ОВОС влезе в сила.
Във връзка с това през април 2019 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД направи искане за възобновяване на производството и издаване на заповед за одобряване на избраната площадка. Производството е възобновено от АЯР и на 21 февруари 2020 г. председателят на АЯР издаде заповед за одобряване на избраната площадка за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа.