NEA (Nuclear Energy Agency)

Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е междуправителствена организация в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Тя е основана през 1958 г. Седалището на Организацията е в Париж.

В АЯЕ участват 34 държави. Република България се присъедини към организацията на 01.01.2021 г.

Основната цел на Организацията е да подпомага своите членове в създаването на съвместна експертиза по безопасното развитие на ядрената енергетика за мирни цели. Като организация на държави, експлоатиращи почти 90% от ядрените мощности в света, АЯЕ е форум за споделяне на информация и опит и за развитие на международното сътрудничество и постигане на консенсус по политиката за развитие на ядрената енергетика.

Агенцията за ядрена енергия обезпечава провеждане на експертни мисии и оценки, изработването и публикуването на анализи доклади по различни теми и формулирането на съгласувани позиции по ключови въпроси на ядрената безопасност и управлението на радиоактивни отпадъци за последващо изготвяне на стратегии и национални програми от отделните страни.

В рамките на Организацията има създадени специализирани технически комитети:

 • Комитет по ядрено регулиране, 

 • Комитет по безопасността на ядрените съоръжения, 

 • Комитет по управление на радиоактивните отпадъци, 

 • Комитет по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на исторически РАО, 

 • Комитет по радиационна защита и здравеопазване, 

 • Комитет по ядрено законодателство, 

 • Комитет по технически и икономически изследвания в областта на развитието на ядрената енергетика и ядрения цикъл,

 • Комитет за ядрена наука,

В АЯЕ функционира Управляваш борд за развитието, предоставянето и валидирането на данни и кодове в областта на ядрената енергетика.

Важна част от структурата на АЯЕ е нейната Информационна банка (NEA Data Bank). 

В рамките на своите специфични функции, за АЯР от съществено значение е участието в съвместните дейности в рамките на АЯЕ по развитие на регулаторната и нормативна база в областта на безопасността при използването на ядрената енергия. 

Представители на Агенцията  за ядрено регулиране в следните работни органи на АЯЕ:

 • Комитет по ядрено право (NLC)

 • Комитет по ядрено регулиране (CNRA)

 • Работна група по Култура на безопасност (WGSC)

 • Работна група по Инспекционна практика (WGIP)

 • Работна група по Регулиране на нови ядрени реактори  (WGRNR) 

 • Форум на регулаторите (RWMNC-RF)

АЯР има институционален достъп до Информационната банка на организацията.