ОИЯИ (Обединен Институт за Ядрени Изследвания – Дубна)

На 26.03.1956 г. в Москва е подписано Съглашение за създаване на първия международен център за научни изследвания на социалистическите страни — Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. На 23 септември с. г. Първата сесия на Комитета на пълномощните представители (КПП) на страните-членки (Албания, България, Социалистическа Република Виетнам, Германска Демократична Република, Китайска Народна Република, Корейска Народно-Демократична Република, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария. Чехословакия) приема Устава на ОИЯИ, който регламентира юридически дейността на института. 

Съгласно устава целите и задачите на новата организация са:

 • Осигуряване на съвместно провеждане на теоретични и експериментални изследвания в областта на ядрената физика от учените на страните-членки;

 • Съдействие в развитието на ядрената физика на страните-членки чрез обмяна на опит и постижения в областта на теоретичните и експерименталните изследвания;

 • Поддържане на връзки с национални и международни научно-изследователски и други организации, съдействащи за развитието на ядрената физика и търсене на възможности за мирното използване на атомната енергия;

 • Съдействие за всестранното развитие на творческите способности на научно-изследователските кадри на страните-членки.

В устава на ОИЯИ е записано: „С цялата си дейност Институтът ще съдейства за използването на ядрената енергия единствено за мирни цели и за благото на цялото човечество”.

Днес мотото на ОИЯИ е „Науката сближава народите“.

ОИЯИ има статут на международна, междуправителствена организация, като към момента страни-членки на Института са: Азербайджан, Армения, Беларус, България, Виетнам, Грузия, Казахстан, Корейската народно-демократична република, Куба, Молдова, Монголия, Полша, Руската федерация, Румъния, Словакия, Узбекистан, Украйна, Чехия и Египет. 

Асоциирани членове са: Унгария, Германия, Египет, Италия, Сърбия и Южна Африка.

Създаден, за да обединява усилията, научния и материален потенциал на държавите-членки, с цел изучаване на основните свойства на материята, в продължение на 65 години ОИЯИ провежда широка гама от изследвания и подготвя научни кадри с най-висока квалификация. Сред тях са президенти на национални академии на науките, ръководители на най-големите центрове за ядрена физика, институти и университети на голяма част от държавите-членки.

В състава на  ОИЯИ влизат седем лаборатории:

 • Лаборатория по теоретична физика „Н. Н. Боголюбов“

 • Лаборатория по ядрени проблеми „В. П. Джелепов“

 • Лаборатория по ядрени реакции „Г. Н. Флоров“

 • Лаборатория по физика на високите енергии „В. И. Векслер и А. М. Балдин“

 • Лаборатория по неутронна физика „И. М. Франк“

 • Лаборатория по информационни технологии 

 • Лаборатория по радиационна биология

 

photo_dupna_1_AQR
photo_dupna_2_AQR
photo_dupna_3_AQR

България в ОИЯИ

От 1956 г. до днес в ОИЯИ са работили над 500 българи, в това число 12 академика и член-кореспонденти на БАН, 56 професори и доктори на науките, 138 доцента и доктори. Защитени са 21 дисертации със степен „Доктор на науките“ и 84 дисертации със степен „Доктор“. С българско авторство и съавторство са публикувани над 4800 научни материали (8% от всички публикации на ОИЯИ). 57 български сътрудници са получили 51 премии на ОИЯИ.

В момента националната група на българските сътрудници в ОИЯИ се състои от 27 специалисти.

През годините български учени са заемали ръководни постове в различни лаборатории на ОИЯИ, а акад. Георги Джаков, акад. Христо Христов, проф. Иван Златев и проф. Цветан Вълов са заемали длъжността заместник-директор на ОИЯИ.

Със званието „Почетен доктор на ОИЯИ“ са удостоени проф. Владимир Пенев и ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

Висш ръководен орган на ОИЯИ е Комитетът на пълномощните представители на правителствата на страните-членки.

Пълномощен представител на правителството на Република България в ОИЯИ е председателят на АЯР. В негова помощ функционира Комисия за сътрудничество с ОИЯИ, която се състои от ръководители и изтъкнати български учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Института по физика на твърдото тяло и Института по микробиология към БАН, Физическия факултет и Факултета по математика и информатика към Софийски университет, Югозападния университет, Пловдивския университет и др.

През ноември 2021 г. в София, на заключителната тържествена сесия на Комитета на пълномощните представители (КПП) на правителствата на страните-членки на Обединения институт за ядрени изследвания, бе приета Софийска декларация за ценностите на развитие на международната научно-техническа интеграция. Тя изразява готовността на държавите от организацията за засилване ролята на ОИЯИ като уникална интеграционна площадка за развитие на съвременните инструменти в сферата на научната дипломация, научното просветителство и междукултурния обмен.

Декларацията бе приета в присъствието на Президента на РБългария г-н Румен Радев, който бе почетен гост на сесията.