Вижте цялата История на АЯР

История на АЯР

Ръководители на АЯР

Иван Михайлов
Председател на КМИАЕ (1957-1959)

Роден е в гр. Фердинанд (дн. Монтана) през 1897 г. Завършва гимназия във Враца и право в Софийския Университет. Заместник министър-председател от 1951 г. до 1971 г. Министър на транспорта и съобщенията от 1957 г. до 1958 г. Министър на народната отбрана от 1958 г. до 1962 г. Член на Държавния съвет на НРБ от 1971 г. до 1981 г.

Вълко Червенков 
Председател на КМИАЕ (1959-1961)

Роден е в гр. Златица през 1900 г. Заема и следните държавни длъжности: Председател на Комитета за наука, изкуство и култура от 1947 г. до 1949 г.; заместник министър-председател от 1949 г. до 1950 г. и от 1956 г. до 1961 г.; министър-председател от 1950 г. до 1956 г.; министър на
просветата и културата от 1957 г. до 1958 г.

Живко Живков 
Председател на КМИАЕ (1961-1965)

Роден е в с. Урбабинци (дн. Тошево) през 1915 г.. Заемал е длъжностите: Министър на външната търговия от 1952 г. до 1957 г.; министър на просветата и културата от 1958 г. до 1959 г.; заместник министър-председател от 1959 г. до 1962 г.; заместник министър-председател от 1962 г. до 1976 г.; председател на Комитета за стопанска координация от 1968 г. до 1971 г.

Иван Попов 
Председател на КМИАЕ (1965-1971)

Роден е във Велико Търново през 1907 г. Завършва математика в Софийски Университет и електроинженерство във Висшата национална школа по електротехника и хидрология в Тулуза, Франция. Председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес от 1962 г. до 1971 г. Министър на машиностроенето от 1971 г. до 1973 г. Член-кореспондент на БАН, член на Академията за наука и изкуства в Тулуза, Франция, доктор на Висшето техническо училище в Илменау, почетен член на Съюза на германските инженери.

Начо Папазов 
Председател на КМИАЕ (1971-1973)

Роден е в с. Граматиково, Бургаско през 1921 г. Министър на просветата и културата от 1959 г. до 1962 г. Председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес през 1962 г. Първи заместник-министър на правосъдието в периода 1966–1967 г. Председател на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование от 1971 г. до 1984 г. Посланик в Япония (1967 –1971), Сингапур (1967–1971) и Малайзия (1967–1971).

Стефан Василев
Председател на КМИАЕ (1973-1975)

Роден през 1919 година в Батак. Завършва гимназия в град Пещера и Висшето техническо училище в София. От 1947 г. до 1952 г. специализира хидроенергетика и хидравлика в Московския енергетичен институт. От 1961 година работи в Института по водно стопанство и строителство при БАН. От 1968 г. до 1973 година е министър на народната просвета.

Костадин Костадинов
Председател на КМИАЕ (1975-1980)

Роден през 1931 г. във Велинград. Завършва химия в Софийския университет, специализира в Швеция. От 1955 г. работи във Физическия Институт на БАН. От 1968 г. до 1973 г. работи в МААЕ. От 1964 г. е доцент, а от 1980 г. е професор в Химическия факултет на Софийския университет. През 1983 г. става доктор на химическите науки. Основател и ръководител на Лабораторията по радиохимия към катедра обща и неорганична химия.

Иван Пандев 
Председател на КМИАЕ (1980-1985)
Председател на КИАЕМЦ (1985-1990)

Роден е през 1925 г. във Велинград. Висшето си образование завършва във Висшия машинно-електротехнически институт, София. От 1956 г. до 1967 г. работи във Физическия институт на БАН. От 1967 г. до 1971 г. е първи секретар в представителството на КМИАЕ във Виена. От 1971 г. до 1980 г. работи във Физическия институт на БАН, като заема длъжностите гл. инженер и директор на Атомния изследователски реактор.

Янко Янев 
Председател на КИАЕМЦ (1991 – 1996)

Роден през 1949 г. София. Завършва химия в Софийски университет, има магистърска и докторска степен по радиохимия. Специализирал е в Холандия, Австрия и др. Работил е като преподавател в Химическия факултет на СУ и ръководител на Лабораторията по радиохимия в продължение на 20 години. От 1997 г. до 2012 г. работи в МААЕ като координатор на програмата за ядрена енергетика и научен секретар на постоянната консултативна група по ядрена енергетика (SAGNE), а от 2001 г. е ръководител на отдел „Международна система за ядрена информация“. От 2002 г. до 2012 г. създава и ръководи програмата за управление на ядрените знания. От 2012 г. до 2014 г. е съветник на зам. генералния директор за ядрена енергетика на МААЕ. През 2012 г. основава „Институт за управление на ядрените знания“ и понастоящем е негов управляващ директор.

Лъчезар Костов 
Председател на КИАЕМЦ (1996 – 1997)
Председател на АЯР (2013 – 2020)

Роден е през 1953 г. в София. Завършва специалност „Атомна физика“ в Софийския университет. Защитава дисертация в областта на експерименталната ядрена физика и получава докторска степен по физика. От 1978 година работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. От 1979 г. до 1982 г. е гост-изследовател в Централния институт за ядрени изследвания, Росендорф на Академия на Науките на ГДР. Почетен доктор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Член на Научно-техническия комитет на ЕВРАТОМ. Представител на Република България в Комитета на Пълномощните представители на страните-членки в ОИЯИ – Дубна, Русия от 2006 г.
От 2006 до 2013 г. е заместник-председател на АЯР.

Владимир Христов 
Председател на КИАЕМЦ (1997)

Роден през 1953 г. в София. Завършва специалност „Топло и ядрена енергетика“ във Висшия машинно-електротехнически институт, София. От 1979 до 1988 г. работи в АЕЦ „Козлодуй“, като последователно е заемал редица длъжности, свързани с експлоатацията на блоковете, включително „Главен дежурен на 5 блок“. От 1988 до 1990 г. е зам.-директор по монтажната дейност в ИП „ТСС“- гр. София. В КИАЕМЦ работи от 1991 г. Започва като експерт в Инспекция за безопасно използване на атомната енергия, след това е ръководител на ИБИАЕ и замeстник-председател на КИАЕМЦ.

Георги Касчиев
Председател на КИАЕМЦ (1997 – 2001)

Роден през 1949 г. в Шумен. Завършва физика в Софийския университет през 1972 г. От 1972 г. до 1986 г. работи в АЕЦ „Козлодуй“. Бил е научен ръководител на пуска на 5-ти блок на АЕЦ. От 1989 г. до 1993 г. е главен асистент и преподавател в Полувисшия институт по ядрена енергетика в гр. Козлодуй. Защитава дисертация на тема „Развитие и приложение на методи за експериментално определяне на неутронно-физични и кинетични характеристики на реакторите тип ВВЕР“ към БАН. Професор е от Виенския университет, работил е за Института за изследване на риска към Виенския университет. От 1993 г. е независим експерт.

Роберт Попиц
Председател на КИАЕМЦ (2001)

Роден през 1933 г. в гр. Русе. Завършва Техникума по електротехника и приложна дейност и физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет. От 1961 г. работи в Министерството на народното здраве. Асистент в ИСУЛ до пенсионирането си през 1995 г. От 1997 г. до 2001 г. е зам.-председател на КИАЕМЦ.

Емил Вапирев 
Председател на КИАЕМЦ (2001 – 2002)
Председател на АЯР (2002 – 2004)

Роден през 1948 г. в Ямбол. Завършва физика в Софийския Университет. Работи в АЕЦ “Козлодуй” (1974-1976). През 1976 г. става асистент и по-късно доцент във Физическия факултет на Софийския университет. От 1991 г. до 1993 г. е председател на Консултативния съвет по безопасност на ядрени съоръжения към КИАЕМЦ. От 1995 г. до 1998 г. е директор на учебния център в АЕЦ „Козлодуй“, а от 2000 г. началник отдел “Инженерно осигуряване на общата дейност в АЕЦ”. През 2003 г. получава званието професор.

Сергей Цочев
Председател на АЯР (2004 – 2013)

Роден е през 1954 г. в Плевен. Завършва Химически факултет на Софийския университет, специалност радиохимия. Защитава дисертация в областта на радиоаналитичната химия Специализирал е в Техническия университет във Виена и в изследователския център на МААЕ в Зайберсдорф, Австрия. Работи в продължение на 25 години в АЕЦ “Козлодуй”, където заема редица ръководни длъжности в областта на радиохимията, радиационната защита и опазването на околната среда. Последната му длъжност в АЕЦ “Козлодуй” е Директор на Дирекция “Безопасност и качество”.