Информиране на населението в случай на ядрена или радиационна авария

На територията на Република България е изградена Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, чиято основна цел е уведомяване на населението в цялата страна за възникнали бедствия и аварии, включително и за ядрена или радиационна авария. Системата се поддържа от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) към МВР.
Националният план за защита при бедствия определя условията за уведомяване и периодично информиране на населението през целия период от момента на възникване на аварията до окончателно ликвидиране на последствията от нея.
Непосредствено след възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ с възможни радиационни последствия извън границите на площадката на централата, Главният дежурен на АЕЦ (ГДАЕЦ) уведомява населението в 30-километровата зона около АЕЦ ”Козлодуй” чрез изградената автоматична система за оповестяване. Уведомяват се и оперативните дежурни на компетентните държавни органи (Министерство на вътрешните работи, Министерство на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране) и оперативните дежурни служители на общини Враца, Монтана, Козлодуй и Мизия. Останалата част от населението се уведомява от ГДПБЗН чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
В случай на авария с радиоактивни източници или при трансграничен пренос на радиоактивни вещества, населението се уведомява от ГДПБЗН и нейните регионални структури чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
Указанията към населението за прилагане на защитните мерки, разпоредени от Националния щаб, се дават чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Информирането на населението за развитието на аварията, възможните последствия, предприетите защитни мерки, както и друга информация, се осъществява чрез медиите за масово осведомяване. Информацията се предоставя от междуведосмтвената информационна група, формирана към Националния щаб.