HERCA (Association of the Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities)

Асоциацията на ръководителите на европейските органи по радиационна защита е създадена през 2007 г. Асоциацията представлява доброволно сдружение на регулаторните органи по радиационна безопасност в Европа, в което те заедно идентифицират общи въпроси, свързани с радиационната защита, както и да предлагат хармонизация и практически решения за общ подход по тези въпроси, когато това е приложимо. HERCA дава възможност за обмен на информация и опит между регулаторните органи и по-специално по отношение на практическото прилагане на европейското законодателство и международните препоръки.

Към момента членове на HERCA са 56 регулатора от 32 европейски страни.

Целта на HERCA е да допринесе за високо ниво на радиационна защита в цяла Европа чрез:

 • изграждане и поддържане на всеобхватна европейска мрежа от регулаторни органи по радиационна защита;

 • насърчаване на обмена на идеи и опит, както и поука от добрите практики на страните-членки;

 • обсъждане, анализиране и изразяване на своето консенсусно становище по важни въпроси, свързани с радиационната защита, както и други регулаторни въпроси;

 • разработване, на общ подход по въпросите на радиационната защита, когато това е приложимо;

HERCA се управлява от Съвет на управляващите и специализирани работни групи. Съветът е най-висшият орган за вземане на решения и включва представители на националните регулаторни органи. 

Специализираните работни групи разглеждат въпроси, свързани с:

 • Обучение и подготовка в областта на радиационната защита;

 • Аварийно планиране и готовност;

 • Източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;

 • Естествени източници на йонизиращи лъчения;

 • Научно-изследователски и индустриални приложения на йонизиращи лъчения;

 • Приложения на източници на йонизиращи лъчения във ветеринарната медицина.

Директорът на дирекция „Радиационна защита“ в АЯР е член на Съвета на управляващите на HERCA, а представител на АЯР участва в работната група по аварийно планиране и готовност.

HERCA (Association of the Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities)

Асоциацията на ръководителите на европейските органи по радиационна защита е създадена през 2007 г. Асоциацията представлява доброволно сдружение на регулаторните органи по радиационна безопасност в Европа, в което те заедно идентифицират общи въпроси, свързани с радиационната защита, както и да предлагат хармонизация и практически решения за общ подход по тези въпроси, когато това е приложимо. HERCA дава възможност за обмен на информация и опит между регулаторните органи и по-специално по отношение на практическото прилагане на европейското законодателство и международните препоръки.
Към момента членове на HERCA са 56 регулатора от 32 европейски страни.
HERCA работи по теми, които обикновено са обхванати от разпоредбите на Договора за ЕВРАТОМ. Работната програма на HERCA се основава на общия интерес по значими регулаторни въпроси.
Целта на HERCA е да допринесе за високо ниво на радиационна защита в цяла Европа чрез:
 • изграждане и поддържане на всеобхватна европейска мрежа от регулаторни органи по радиационна защита;
 • насърчаване на обмена на идеи и опит, както и поука от добрите практики на страните-членки;
 • обсъждане, анализиране и изразяване на своето консенсусно становище по важни въпроси, свързани с радиационната защита, както и други регулаторни въпроси;
 • разработване, на общ подход по въпросите на радиационната защита, когато това е приложимо;
HERCA се управлява от Съвет на управляващите и специализирани работни групи. Съветът е най-висшият орган за вземане на решения и включва представители на националните регулаторни органи. 
Специализираните работни групи разглеждат въпроси, свързани с:
 • Обучение и подготовка в областта на радиационната защита;
 • Аварийно планиране и готовност;
 • Източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
 • Естествени източници на йонизиращи лъчения;
 • Научно-изследователски и индустриални приложения на йонизиращи лъчения;
 • Приложения на източници на йонизиращи лъчения във ветеринарната медицина.
Директорът на дирекция „Радиационна защита“ в АЯР е член на Съвета на управляващите на HERCA, а представител на АЯР участва в работната група по аварийно планиране и готовност.

HERCA (Association of the Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities)

Асоциацията на ръководителите на европейските органи по радиационна защита е създадена през 2007 г. Асоциацията представлява доброволно сдружение на регулаторните органи по радиационна безопасност в Европа, в което те заедно идентифицират общи въпроси, свързани с радиационната защита, както и да предлагат хармонизация и практически решения за общ подход по тези въпроси, когато това е приложимо. HERCA дава възможност за обмен на информация и опит между регулаторните органи и по-специално по отношение на практическото прилагане на европейското законодателство и международните препоръки.
Към момента членове на HERCA са 56 регулатора от 32 европейски страни.
HERCA работи по теми, които обикновено са обхванати от разпоредбите на Договора за ЕВРАТОМ. Работната програма на HERCA се основава на общия интерес по значими регулаторни въпроси.
Целта на HERCA е да допринесе за високо ниво на радиационна защита в цяла Европа чрез:
 • изграждане и поддържане на всеобхватна европейска мрежа от регулаторни органи по радиационна защита;
 • насърчаване на обмена на идеи и опит, както и поука от добрите практики на страните-членки;
 • обсъждане, анализиране и изразяване на своето консенсусно становище по важни въпроси, свързани с радиационната защита, както и други регулаторни въпроси;
 • разработване, на общ подход по въпросите на радиационната защита, когато това е приложимо;
HERCA се управлява от Съвет на управляващите и специализирани работни групи. Съветът е най-висшият орган за вземане на решения и включва представители на националните регулаторни органи. 
Специализираните работни групи разглеждат въпроси, свързани с:
 • Обучение и подготовка в областта на радиационната защита;
 • Аварийно планиране и готовност;
 • Източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
 • Естествени източници на йонизиращи лъчения;
 • Научно-изследователски и индустриални приложения на йонизиращи лъчения;
 • Приложения на източници на йонизиращи лъчения във ветеринарната медицина.
Директорът на дирекция „Радиационна защита“ в АЯР е член на Съвета на управляващите на HERCA, а представител на АЯР участва в работната група по аварийно планиране и готовност.