Бюджет и финанси

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Код за вид плащане в СЕБРА
Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

плащания за персонал;
плащания за текуща издръжка;
плащания за капиталови разходи;
трансфери за други бюджети;
плащания в частта на финансирането;
служебни банкови операции.

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА
Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане
Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
Код 03 – Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
Код 10 – Издръжка
Код 18 – Други разходи
Код 20 – Разходи за лихви
Код 30 – Текущи субсидии за предприятия
Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
Код 80 – Погашения по банкови заеми
Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
Код 91 – Теглене на левове в брой
Код 92 – Закупуване на валута в брой
Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
Код 94 – Откриване на акредитив
Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
Код 97 – Операции по откриване/закриване на депозити
От Код 98 до Код 99 – Служебни операции в БНБ

Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Tримесечна информация за разходите по бюджетни програми
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР