МААЕ (Международна Агенция за Атомна Енергия )

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е автономна, международна организация и световният център за осъществяване на сътрудничество в ядрената област. Създадена е през 1957 г. в състава на ООН. Агенцията работи съвместно със своите страни – членки, които в момента наброяват 172 (2020). България е страна – съучредител на МААЕ и е пълноправен член от създаването й.

Секретариатът на МААЕ е разположен във Виена (Австрия). Офиси на МААЕ има още в Женева (Швейцария), Ню Йорк (САЩ), Торонто (Канада) и Токио (Япония). МААЕ поддържа и изследователски лаборатории в Зайберсдорф (Австрия) и Монако и работи в тясно сътрудничество с университета в Триест (Италия).

В секретариата на МААЕ работят 2400 експерти и технически персонал от повече от 90 страни, в т.ч. и от България.

МААЕ се ръководи от Генерален директор – г-н Рафаел Мариано Гроси (Аржентина) – и от 6 заместник-генерални директори, които ръководят следните департаменти:

 • Департамент по мениджмънт – г-жа Маргарет Доан (САЩ)
 • Департамент по техническо сътрудничество – г-н Хуа Лию (Китай)
 • Департамент по ядрена енергетика – г-н Михаил Чудаков (Русия)
 • Департамент по ядрена безопасност и сигурност – г-жа Лидия Еврар (Франция)
 • Департамент по ядрени науки и приложението им – г-жа Наджат Мохтар (Мароко)
 • Департамент по гаранциите – г-н Масимо Апаро (Италия)

МААЕ е депозитар на следните по-важни международни споразумения и конвенции в областта на мирното използване на атомната енергия:

 • Конвенция за ранно уведомяване в случай на ядрен инцидент;
 • Конвенция за оказване на помощ в случай на ядрен инцидент или радиологично въздействие;
 • Конвенция за ядрена безопасност;
 • Единна конвенция за безопасност при управление на отработено ядрено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;
 • Конвенция за физическа защита на ядрения материал и нейното изменение;
 • Конвенция за гражданска отговорност при ядрена щета.
Партньорска проверка на MAAE

април 2013

Партньорска проверка на MAAE

април 2013

Партньорска проверка на MAAE

април 2013

България е ратифицирала всички гореизброени конвенции и споразумения.

Програмата и бюджетът на международната агенция се определят от политическия й орган – Съвета на управляващите (СУ), който се състои от 35 страни – членки. Изборът на членове на СУ се извършва на всяка годишна Генерална конференция. България досега е била избирана 9 пъти на ротационен принцип за член на СУ, като последният път е бил през 2011-2013 г.

За своята дейност МААЕ се отчита на Общото събрание на ООН, а в определени случаи – и на Съвета за сигурност на ООН.

Агенцията за ядрено регулиране е официалният канал в страната за осъществяване на връзка на Р България с МААЕ. Председателят на АЯР е ръководител на българската делегация на Годишните конференции на МААЕ.

Председателят на АЯР отговаря за спазването на задълженията на Република България за недопускането на отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие чрез изпълнение на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и Системата на Гаранциите. В рамките на сътрудничеството с МААЕ, инспектори от Департамента по гаранциите извършват редовни проверки за съответствието на деклариран и наличен ядрен материал в ядрените съоръжения на България.

АЯР изготвя националните доклади на Р България в  изпълнение  на  задълженията  по  Конвенцията  за  ядрена  безопасност  и  Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

Председателят на АЯР е централен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при  ядрена  авария,  Конвенцията  за  помощ  в  случай  на  ядрена  авария  или радиационна аварийна обстановка и Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и нейното изменение.

Представители на АЯР участват в Комитетите по Стандарти за безопасност на МААЕ –

Комитета по ядрена безопасност, Комитета по радиационна безопасност, Комитета по безопасност на РАО, Комитета по безопасност при транспорт на радиоактивни материали, Комитета по аварийно планиране и готовност, както и в Комитета за ръководни документи по ядрена сигурност.

Служители на АЯР са национални координатори за Р България в:

 • Системата INIS (Международна система за ядрена информация)
 • Системата INES (Международната скала за ядрени събития)
 • Системата IRS (Система за докладване на инциденти)
 • Системата NFCIS (Интегрирана информационна система за ядрения цикъл)
 • Система ITDB (База данни за инциденти и трафик)
 • Система USIE (Унифицирана система за обмен на информация за инциденти и извънредни събития)
 • Система RASIMS (Управление на информацията по радиационна безопасност)
 • Мрежа EuCAS към Глобална мрежа за ядрена безопасност и сигурност (GNSSN)

 

Техническо сътрудничество

В тази област България сътрудничи с МААЕ основно чрез национални и регионални проекти от програмите за Техническо сътрудничество на Департамента за техническо сътрудничество.

АЯР e национален координатор на Програмите на МААЕ за Техническо сътрудничество с Р България. Вноската на България за 2021 г. във Фонд „Техническо сътрудничество“ на МААЕ е € 39 406, която се изплаща от бюджета на АЯР.

През годините националните проекти, които са изпълнявани са били в областта на ядрената безопасност, развитието на ядрената енергетика, приложението на ядрените технологии и ядрената наука в индустрията, медицината, селското стопанство и др. Регионалните, като цяло покриват същите области, но се изпълняват заедно с други страни от регион Европа за решаване на общи проблеми.

През 2020 г. започна изпълнението на новия цикъл от Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за 2020-2021 год.,  с три национални проекта за България:

 • Прилагане на интегриран подход за изграждане на капацитет в Агенцията за ядрено регулиране с бенефициент Агенцията за ядрено регулиране и бюджет за целия цикъл 120 000 евро;
 • Подобряване на производителността и качеството на икономически важни култури чрез мутационно отглеждане и биотехнологии. Бенефициенти са Института по зеленчукови култури – Марица, Пловдив, Института по консервирани храни, Пловдив и АгроБиоинститут – София, а бюджетът е 379 000 евро;
 • Подобряване на националните диагностични възможности за откриване на вируса на хепатит Е при прасета и продукти от свине 205 000. Бенефициент Център за оценка на риска по хранителната верига с бюджет – 205 000 евро.

В края на 2021 г. бе утвърдена и Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за цикъла 2022/23 г. България отново участва с 3 проекта:

 • Персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания, бенефициент по който е Колежът по електроника и енергетика към ТУ София с бюджет 220 080 евро.
 • Хемигация за подобрено управление на овощните градини и опазване на околната среда с бенефициент Институтът по овощарство – гр. Пловдив. Бюджетът на проекта възлиза на 239 772 евро.
 • Повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на медицински дозировъчни процедури с високи дози. Бенефициент по проекта е УМБАЛ «Алексанадровска» като цялостният бюджет възлиза на 343 290 евро.

Чрез АЯР на Секретариата на МААЕ се представят кандидатурите за специализации, научни посещения и обучение по програмите и проектите на Агенцията.