Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушения или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите от Агенцията за ядрено регулиране, които отговарят за тяхното разглеждане, писмено или устно по някой от следните начини:

  • e-mail: signali@bnra.bg;
  • чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, в деловодство на адреса на АЯР в гр. София, бул. Шипченски проход № 69, 1574, ж.к.“Христо Смирненски“. Пратката се предава на служителя, които отговаря за получаването на сигнала с опис, без да бъде отваряна от получилия деловодител;
  • на място, в деловодството на АЯР, в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, 1574, ж.к. „Христо Смирненски“;
  • чрез телефон (02) 94 06 849 / 905. Забележка: разговорите не се записват!
  • PDF_document_icon_AQR Заповед
  • PDF_document_icon_AQR Инструкция

При подаване на писмен сигнал, същият може да бъде в свободен текст или чрез използване на Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Образецът на Формуляр може да бъде намерен тук.

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Устният сигнал, освен по телефона, може да бъде подаден и чрез лична среща със служител на АЯР, който на място да документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като предложи на подаващия сигнала да го подпише, при негово желание.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират и друга възможност за сигнализиране на нередовността:

  • чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията;
  • чрез Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

Редът за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в Агенцията за ядрено регулиране е уреден в Инструкция, която можете да видите тук.