ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)

Групата на европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG)

е създадена през 2007 г. Тя е независима експертна група към Европейската комисия, състояща се от ръководни представители на независимите ядрени регулатори на страните-членки на Европейския съюз. Съветът на ЕС, МААЕ, Агенцията по ядрена енергия към ОИСР, WENRA, Беларус, Норвегия, Швейцария и Турция имат статут на наблюдатели. Целта на ENSREG е координация между държавите-членки с цел подпомагане на Европейската Комисия по въпросите на:

  • безопасността на ядрените инсталации в Европейския съюз;
  • безопасността при управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци;
  • финансиране на извеждането от експлоатация на ядрените инсталации в Европейския съюз.

На ниво председател и заместник-председател, АЯР участва в сесиите и конференциите на ENSREG. Под ръководството на ENSREG се провеждат 2 вида проверки на безопасността на ядрените централи в Европейския съюз.

Тематични проверки

В съответствие с Директива 2014/87/Евратом е задействан механизъм за провеждане на тематични проверки на всеки 6 години на ядрените централи в ЕС по теми от стратегическо значение от гледна точка на тяхната безопасност. Първата тематична проверка „Управление на стареенето“ започна през 2017 г. При проверката държавите-членки на ЕС, експлоатиращи ядрени централи подават национални доклади и впоследствие национални планове за изпълнение на препоръките по докладите. Втората тематична проверка „Защита от пожари“ ще стартира през 2023 г.

Стрес-тестове

След аварията във атомната централа „Фукушима“ бе стартирана програма за провеждане на стрес-тестове за безопасността на ядрените централи в Европейския съюз. В рамките на тази програма държавите-членки на ЕС, експлоатиращи ядрени централи, подадоха национални доклади и впоследствие национални планове за изпълнение на препоръките по докладите. Към програмата за стрес-тестове на доброволен принцип се присъединиха Швейцария и Украйна, а впоследствие и други страни извън Европейския съюз – Армения, Беларус и Турция. Председателят на АЯР е член на Борда по стрес-тестовете в трети страни в рамките на ENSREG, който наблюдава изпълнението на препоръките на по отношение на безопасността на ядрените централи в държавите извън ЕС.

Агенцията за ядрено регулиране представя в ENSREG националните доклади и планове на Р България по тематичните проверки и стрес-тестовете.