Конкурси

конкурс за длъжност „началник на отдел“ в отдел „Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци“ към дирекция „Радиационна защита“
конкурс за длъжност „старши инспектор“ в отдел „Източници на йонизиращи лъчения“ към дирекция „Радиационна защита“