Ядрени съоръжения

В раздела се съдържа основна информация за намиращите се на територията на Република България ядрени съоръжения, определени по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Съгласно дефиницията на закона ядрено съоръжение е съоръжения, включително свързаните с него територии, сгради и оборудване, в което се добива, произвежда, преработва, използва, манипулира, съхранява или погребва ядрен материал в такъв мащаб, че се изисква отчитането на ядрената безопасност и радиационната защита. Ядрено съоръжение е и всяко съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци.