Проекти

През 2014 година с финансиране по ОПАК в АЯР се реализира проект „Въвеждане на комплексни административни услуги, включително чрез автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на администрацията“.

Общата цел  на проекта е модернизиране на административното обслужване на гражданите и бизнеса от АЯР чрез въвеждане на комплексни административни услуги, в общата рамка на електронното управление. С изпълнението на проекта е създадена СЕУ /Система за електронни услуги/, чрез която са внедрени 26 електронни административни услуги. Постигането на общата цел включва следните специфични цели:

  • Създаване на условия за интегриране на информационните ресурси на АЯР към стандартната и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.
  • Улесняване достъпа на потребителите до комплексни административни услуги по електронен път, свързани с регулаторните функции на АЯР;
  • Подобряване на организацията на работа в дирекциите на АЯР, пряко ангажирани в дейностите на административното обслужване.

През следващите години със средства от бюджета на АЯР са реализирани няколко проекта, чиято цел е надграждане на СЕУ. В момента в ход е реализацията на Проект за надграждане на СЕУ с интеграция със средата за електронно плащане към доставчици на електронни административни услуги.

През 2019 година с бюджетни средства е разработен Електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения в Република България. Изграждането на регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България осигурява възможност за регистрация и проследимост в реално време (“онлайн”) на всички налични ИЙЛ в страната и за оперативен обмен на информация при периодично извършваните инвентаризации съгласно изискванията на ЗБИЯЕ. С регистъра   се осигурява  автоматизиране на работата на инспекторите в АЯР като се създава възможност за експресни проверки по различни критерии и нотификация при възникване на проблемни ситуации, свързани с отчета, контрола и проследимостта на ИЙЛ.