Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), регистрация се изисква за следните дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ):
 1.  работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения;
 2.  използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни изследвания.

За издаване на удостоверение за регистрация на дейностите, посочени в т. 1 и т. 2, се подава заявление до председателя на Агенцията за ядрено регулиране (виж форма-образец на заявление: Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ

Към заявлението за регистрация на дейността “работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения” се прилагат следните документи:
 1.  Управленска и организационна структура и вътрешни правила, определящи отговорностите и задълженията на лицата, които ще извършват дейността.
 2. Заповеди за определяне на отговорник по радиационна защита и на лицата, които ще извършват дейността.
 3. Описание на вида, типа и радиационните характеристики на ИЙЛ, свързани с дейността, включително описание на радиационни фактори на въздействие и на предвидените средства за индивидуална защита и радиационен мониторинг при работа с ИЙЛ.
 4. Описание на предвидените технически средства, приспособления и спомагателно оборудване, необходими за безопасна работа с ИЙЛ и за радиационна защита.
 5. Инструкция за радиационна защита при извършване на дейността.
 6. Документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален дозиметричен контрол на лицата, които ще извършват дейността.
 7. Експертни заключения за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения и удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ, на лицата, които ще извършват дейността.
 8. Други документи, доказващи съответствието на дейността с приложимите за нея нормативни изисквания.

Към заявлението за регистрация на дейността “използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни изследвания” се прилагат следните документи:

 1. Обосновка на дейността от гледна точка на икономически, социални и други ползи, съпоставени с вредата от облъчването.
 2. Управленска и организационна структура и вътрешни правила, определящи отговорностите и задълженията на лицата, които ще извършват дейността.
 3. Описание на вида, типа и радиационните характеристики на ИЙЛ, свързани с дейността, включително описание на радиационни фактори на въздействие и на предвидените средства за индивидуална защита и радиационен мониторинг при работа с ИЙЛ.
 4. Описание на предвидените мерки и средства за радиационна защита и за радиационен мониторинг при извършване на дейността.
 5. Заповеди за определяне на отговорник по радиационна защита и на лицата, които ще извършват немедицински образни изследвания.
 6. Оценка на очакваните дози от външно облъчване на лицата, които ще извършват дейността, и на лицата, подложени на облъчване при немедицински образни изследвания.
 7. Инструкция за радиационна защита при извършване на дейността.
 8.  Документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален дозиметричен контрол на лицата, които ще извършват дейността.
 9. Експертни заключения за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения и удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ, на лицата, на лицата, които ще извършват дейността.
 10. Други документи, доказващи съответствието на дейността с приложимите за нея нормативни изисквания.
Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗБИЯЕ председателят на Агенцията за ядрено регулиране издава удостоверение за регистрация в срок до един месец, считано от датата на получаване на заявление за регистрация на дейност.
 
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ, са длъжни да спазват нормативните изисквания за осигуряване на радиационна защита. При извършване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ, в случаите когато се налага временно съхраняване, превоз или внос/износ на радиоактивни вещества, се подава заявление за издаване на разрешение по чл. 15, ал. 4, точки 12, 13 или 14 от ЗБИЯЕ.
 
Контрол по спазване на нормативните изисквания за осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се извършва от длъжностни лица (инспектори) по чл. 100 от ЗБИЯЕ.
 
Правата по регистрация на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
 
Забележка: Лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени преди влизане в сила на този закон, запазват действието си за срока, за който са издадени, като за оставащия срок не се дължи годишна такса за осъществяване на контрол по изпълнение на условията на съответните лицензии.