Уведомление за дейности по чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), УВЕДОМЛЕНИЕ се изисква за:
 I. Дейност с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (МПСЕР) означава суровина, основен продукт, остатъчен материал, минен отпадък или технологично оборудване, който съдържа естествени радионуклиди с по-висока концентрация от тази в естествените материали, в случаите когато облъчването на определени лица не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационна защита.
В Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди са посочени дейностите с МПСЕР, които подлежат на уведомление за целите на радиационната защита:
 • производство, обработване, складиране и превозване на МПСЕР;
 • депониране и рециклиране на остатъчни материали;
 • ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.

Промишлените сектори, в които може да бъдат идентифицирани дейности с МПСЕР, са:

 • извличане на редки земни елементи от монацит;
 • производство на ториеви смеси и производство на продукти, съдържащи торий;
 • преработка на ниобиева/танталова руда;
 • добив на нефт и газ;
 • добив на геотермална енергия;
 • производство на пигмент TiO2;
 • производство на термофосфор;
 • цирконий и циркониева промишленост;
 • производство на фосфорни торове;
 • производство на цимент, поддръжка на клинкерни пещи;
 • електроцентрали, работещи с изгаряне на въглища, поддръжка на котли;
 • производство на фосфорна киселина;
 • първично производство на желязо;
 • топене на калай/олово/мед;
 • съоръжения за филтриране на подземни води;
 • добив на руди, различни от уранова руда.

При подаване на уведомление за дейност с МПСЕР (форма-образец 1) съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:

 1.  описание и оценка на количествата и видовете МПСЕР, използвани за дейността или получавани в резултат на дейността в съответния обект.
 2. протокол от измервания на специфичната активност на МПСЕР, използвани за дейността или получени от нея.
 3. протокол от измервания на мощността на дозата по работните места в обектите, където се осъществява дейността, и на разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните МПСЕР, свързани с дейността.
 4. оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението.
 5. документи, свързани с остатъчни материали от дейности с МПСЕР:
 • описание на вида и количеството на остатъчните материали и на дейността и обекта, от който произхождат;
 • протокол от измервания на специфичните активности на остатъчните материари;
 • обосновка на целесъобразността за съхраняване, депониране, рециклиране или използване на остатъчен материал в друг обект или на друго място, включително:
 1. декларация от съответното юридическо лице за съгласие и готовност за приемане на материала/оборудването за съхраняване, депониране, рециклиране или използване;
 2. описание на транспортната схема, по която ще се превозва остатъчен материал от дадено предприятие до предвидено място, включително описание на самото място и на транспортни средства, маршрут, начин на опаковане, товарене и разтоварване.

Забележка: Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории. Оценката по т. 4 се извършва от квалифициран експерт по радиационна защита.
При дейности с МПСЕР, водещи до облъчване, което е съществено от гледна точка на радиационната защита, се прилагат изискванията и мерките за радиационна защита и за контрол и ограничаване на облъчването, определени в Раздел ІІІ на Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. Мерките за радиационна защита се определят от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и министъра на здравеопазването, както е подходящо според конкретния случай.
Контрол на остатъчни материали и оборудване, произхождащи от дейности с МПСЕР се осъществява в съответствие с изискванията на Раздел ІV от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. В приложение № 2 на наредбата са посочени конкретно остатъчните материали, които е възможно да бъдат замърсени в резултат от наслагване и/или сорбиране на естествени радионуклиди.
Забележка: “Остатъчен материал” е материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди, получен като отпадъчен или страничен продукт при осъществяване на дейност с МПСЕР, който може да бъде използван, рециклиран, складиран или депониран според конкретния случай.

 II. Дейност по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
При подаване на уведомление (форма-образец 2) по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита, съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:
 
 1.  описание и обосновка на предвидената дейност, свързана с управлението на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий;
 2. описание на предвидените мерки за радиационна защита и за контрол при осъществяване на дейността;
 3. документи относно организацията на работата, разпределението на отговорностите и задълженията при извършване на дейността.

Забележки:

 1. Управлението на минни отпадъци от добива и преработването на руда, съдържаща естествен уран или торий се извършва в съответствие със Закона за подземните богатства и наредбата по чл. 22к от този закон.
 2. За обекти и райони, повлияни от урановата промишленост, където се извършват дейности по ликвидация на последствията, се прилагат нормите и критериите, определени в Наредба № 1 за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България.
 III. Дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
Съгласно Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ, бр. 16 от 2018 г.) референтното ниво за средногодишна обемна активност на радон във въздуха е 300 Bq.m-3 за обособени работни места в закрити помещения, където е възможно повишено облъчване от радон.
Забележка: Референтно ниво по отношение на радона е ниво (стойност) на обемна активност, измерена на работни места, над което облъчването от радон не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита. Това ниво не е граница, която не би могла да бъде надвишена.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е под 300 Bq.m-3, не се изисква уведомление от предприятията (работодателите).
Когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията оценяват очакваната годишна индивидуална ефективна доза на работниците и:
 • осъществяват радиационен мониторинг, ако оценената годишна индивидуална ефективна доза е под 6 mSv за определени работни места;
 • категоризират лицата като професионално облъчвани лица и предприемат подходящи мерки за радиационна защита, ако оценената годишна индивидуална доза е над 6 mSv за определени работни места.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията са длъжни да подадат уведомление (форма-образец 3) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:
 1. Данни от измервания на обемната активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения и оценка на средногодишната обемна активност на радон.
 2. Оценка на вътрешното облъчване от радон (очакваната годишна индивидуална ефективна доза) на работниците в съответните закрити помещения.
 3. Описание на предвидени мерки и необходими действия за намаляване на облъчването от радон в закрити помещения.

Забележки:

 1. Съгласно чл. 95, ал. 3 от Наредбата за радиационна защита, предприятията уведомяват и органите на държавния здравен контрол за дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита.
 2. При оценки по т. 2 и при определяне на мерки и действия по т. 3 предприятията могат да се консултират с квалифицирани експерти по радиационна защита.

IV. Дейности, при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с Наредбата за радиационна защита

Дейности с незначителен радиационен риск са тези, за които са изпълнени следните критерии:

 • безопасността е еднозначно осигурена от проекта на съоръжението и конструкцията на оборудването;
 • експлоатационните процедури са лесно изпълними;
 • изискванията за безопасна работа са минимални;
 • няма регистрирани събития, довели до значими проблеми с радиационната защита.

Тези критерии се приемат за автоматично изпълнени за следните дейности, посочени в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия:

 •  използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии;
 • използване на остеоденситометри за определяне на костна плътност на крайници;
 • използване на рентгенови анализатори за химичен анализ, апарати за рентгенофлуоресцентен и рентгеноструктурен анализ;
 • използване на рентгенови апарати за контрол на ръчен багаж и колетни пратки;
 • използване на газхроматографи и електронни микроскопи;
 • използване на закрити източници от категория 5.

За извършване на дейности с незначителен радиационен риск се подава уведомление (форма-образец 4) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:

 • Описание и технически характеристики на източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), използвани за осъществяване на дейността.
 • Схема на разположението на съответните ИЙЛ и помещения в обекта, където се осъществява дейността.
 • Правила за радиационна защита при работа с ИЙЛ, които трябва да включват:
 • организация на работата, персонално разпределение на отговорностите за осигуряване на радиационна защита;
 • изисквания за обучение и квалификация на отговорните лица за радиационна защита, провеждане на инструктажи по радиационна защита и медицинско наблюдение на лицата, работещи с ИЙЛ;
 • изисквания за радиационен мониторинг, индивидуален дозиметричен контрол и средства за индивидуална защита на лицата, които работят с ИЙЛ;
 • ред за извършване на техническо обслужване на ИЙЛ, предмет на дейността;
 • ред за реагиране при извънредни събития (пожар, взрив, производствена авария, увреждане, кражба или загубване на ИЙЛ, природно бедствие и др.);
 • ред за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране при промяна на обстоятелствата, при които е направено уведомление за дейността, включително при сключване на сделка с предмет ИЙЛ и при прекратяване на дейността.

4.Документ, удостоверяващ съответствието на радиационните характеристики на работната среда с нормативните изисквания за радиационна защита.

Забележки:

 1. За дейност, която не е посочена в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, към уведомлението се прилага обосновка, че дейността е с незначителен радиационен риск.
 2. В специфичните правила при използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии се включват и средства за индивидуална защита при медицинско облъчване.
 3. При използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии, както и при други дейности с ИЙЛ за медицински цели, които са с незначителен радиационен риск, се прилагат съответните изисквания по Закона за здравето и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 4. За дейности с незначителен радиационен риск, за които председателят на АЯР вече се е произнесъл съгласно чл. 73, ал. 6 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, не се изисква подаване на уведомление по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ.
Съгласно ЗБИЯЕ, за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не се изисква регистрация, лицензия или разрешение.
Уведомлението за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не дава право на съответното лице да извършва с посочените ИЙЛ друга дейност, за която съгласно ЗБИЯЕ се изисква регистрация, лицензия или разрешение (например, при превоз на радиоактивни вещества, при временно съхраняване на радиоактивни вещества или при други дейности по ЗБИЯЕ).
Всяко лице, което осъществява дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, е длъжно:
 1. да спазва приложимите за дейността изисквания по радиационна защита;
 2. да извършва периодично оценка за състоянието на радиационната защита в съответния обект, където се осъществява дейността;
 3. да уведомява председателя на АЯР при промяна на обстоятелствата по подаденото уведомление.
 4. да уведомява председателя на АЯР при прекратяване на дейността, като представя декларация за прекратяването на дейността.
Забележка: При оценката по т. 2 лицето се консултира с квалифициран експерт по радиационна защита.
Съгласно чл. 98, ал. 2, точки 2 и 3 от ЗБИЯЕ, всяка дейност, за която е подадено уведомление, подлежи на текущ и последващ контрол за спазване на изискванията за радиационна защита, приложими за конкретната дейност. При установяване на нарушение на нормативните изисквания за радиационна защита се прилагат съответните административно-наказателните разпоредби съгласно ЗБИЯЕ.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, са длъжни да осигуряват мерки за безопасно съхраняване и физическа защита на радиоактивните източници, предмет на съответната дейност, докато същите не бъдат предадени на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ или на друго предприятие, оправомощено от Агенцията за ядрено регулиране за последващо безопасно управление на тези източници.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, при поискване от длъжности лица (инспектори) по чл. 100 от ЗБИЯЕ, предоставят необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, свързана с радиационната защита. Те осигуряват на инспекторите свободен достъп до контролираните от тях обекти по всяко време за проверки за състоянието на радиационната защита и физическата защита в обектите с източници на йонизиращите лъчения.
Подаденото уведомление за дейност, посочена в точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не отменя изискванията и условията, предвидени за същата дейност в други нормативни актове, различни от ЗБИЯЕ, Наредбата за радиационна защита и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Уведомление за дейности по чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), УВЕДОМЛЕНИЕ се изисква за:
 I. Дейност с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (МПСЕР) означава суровина, основен продукт, остатъчен материал, минен отпадък или технологично оборудване, който съдържа естествени радионуклиди с по-висока концентрация от тази в естествените материали, в случаите когато облъчването на определени лица не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационна защита.
В Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди са посочени дейностите с МПСЕР, които подлежат на уведомление за целите на радиационната защита:
 • производство, обработване, складиране и превозване на МПСЕР;
 • депониране и рециклиране на остатъчни материали;
 • ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.

Промишлените сектори, в които може да бъдат идентифицирани дейности с МПСЕР, са:

 • извличане на редки земни елементи от монацит;
 • производство на ториеви смеси и производство на продукти, съдържащи торий;
 • преработка на ниобиева/танталова руда;
 • добив на нефт и газ;
 • добив на геотермална енергия;
 • производство на пигмент TiO2;
 • производство на термофосфор;
 • цирконий и циркониева промишленост;
 • производство на фосфорни торове;
 • производство на цимент, поддръжка на клинкерни пещи;
 • електроцентрали, работещи с изгаряне на въглища, поддръжка на котли;
 • производство на фосфорна киселина;
 • първично производство на желязо;
 • топене на калай/олово/мед;
 • съоръжения за филтриране на подземни води;
 • добив на руди, различни от уранова руда.

При подаване на уведомление за дейност с МПСЕР (форма-образец 1) съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:

 1.  описание и оценка на количествата и видовете МПСЕР, използвани за дейността или получавани в резултат на дейността в съответния обект.
 2. протокол от измервания на специфичната активност на МПСЕР, използвани за дейността или получени от нея.
 3. протокол от измервания на мощността на дозата по работните места в обектите, където се осъществява дейността, и на разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните МПСЕР, свързани с дейността.
 4. оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението.
 5. документи, свързани с остатъчни материали от дейности с МПСЕР:
 • описание на вида и количеството на остатъчните материали и на дейността и обекта, от който произхождат;
 • протокол от измервания на специфичните активности на остатъчните материари;
 • обосновка на целесъобразността за съхраняване, депониране, рециклиране или използване на остатъчен материал в друг обект или на друго място, включително:
 1. декларация от съответното юридическо лице за съгласие и готовност за приемане на материала/оборудването за съхраняване, депониране, рециклиране или използване;
 2. описание на транспортната схема, по която ще се превозва остатъчен материал от дадено предприятие до предвидено място, включително описание на самото място и на транспортни средства, маршрут, начин на опаковане, товарене и разтоварване.

Забележка: Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории. Оценката по т. 4 се извършва от квалифициран експерт по радиационна защита.
При дейности с МПСЕР, водещи до облъчване, което е съществено от гледна точка на радиационната защита, се прилагат изискванията и мерките за радиационна защита и за контрол и ограничаване на облъчването, определени в Раздел ІІІ на Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. Мерките за радиационна защита се определят от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и министъра на здравеопазването, както е подходящо според конкретния случай.
Контрол на остатъчни материали и оборудване, произхождащи от дейности с МПСЕР се осъществява в съответствие с изискванията на Раздел ІV от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. В приложение № 2 на наредбата са посочени конкретно остатъчните материали, които е възможно да бъдат замърсени в резултат от наслагване и/или сорбиране на естествени радионуклиди.
Забележка: “Остатъчен материал” е материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди, получен като отпадъчен или страничен продукт при осъществяване на дейност с МПСЕР, който може да бъде използван, рециклиран, складиран или депониран според конкретния случай.

 II. Дейност по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
При подаване на уведомление (форма-образец 2) по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита, съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:
 
 1.  описание и обосновка на предвидената дейност, свързана с управлението на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий;
 2. описание на предвидените мерки за радиационна защита и за контрол при осъществяване на дейността;
 3. документи относно организацията на работата, разпределението на отговорностите и задълженията при извършване на дейността.

Забележки:

 1. Управлението на минни отпадъци от добива и преработването на руда, съдържаща естествен уран или торий се извършва в съответствие със Закона за подземните богатства и наредбата по чл. 22к от този закон.
 2. За обекти и райони, повлияни от урановата промишленост, където се извършват дейности по ликвидация на последствията, се прилагат нормите и критериите, определени в Наредба № 1 за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България.
 III. Дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
Съгласно Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ, бр. 16 от 2018 г.) референтното ниво за средногодишна обемна активност на радон във въздуха е 300 Bq.m-3 за обособени работни места в закрити помещения, където е възможно повишено облъчване от радон.
Забележка: Референтно ниво по отношение на радона е ниво (стойност) на обемна активност, измерена на работни места, над което облъчването от радон не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита. Това ниво не е граница, която не би могла да бъде надвишена.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е под 300 Bq.m-3, не се изисква уведомление от предприятията (работодателите).
Когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията оценяват очакваната годишна индивидуална ефективна доза на работниците и:
 • осъществяват радиационен мониторинг, ако оценената годишна индивидуална ефективна доза е под 6 mSv за определени работни места;
 • категоризират лицата като професионално облъчвани лица и предприемат подходящи мерки за радиационна защита, ако оценената годишна индивидуална доза е над 6 mSv за определени работни места.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията са длъжни да подадат уведомление (форма-образец 3) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:
 1. Данни от измервания на обемната активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения и оценка на средногодишната обемна активност на радон.
 2. Оценка на вътрешното облъчване от радон (очакваната годишна индивидуална ефективна доза) на работниците в съответните закрити помещения.
 3. Описание на предвидени мерки и необходими действия за намаляване на облъчването от радон в закрити помещения.

Забележки:

 1. Съгласно чл. 95, ал. 3 от Наредбата за радиационна защита, предприятията уведомяват и органите на държавния здравен контрол за дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита.
 2. При оценки по т. 2 и при определяне на мерки и действия по т. 3 предприятията могат да се консултират с квалифицирани експерти по радиационна защита.

IV. Дейности, при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с Наредбата за радиационна защита

Дейности с незначителен радиационен риск са тези, за които са изпълнени следните критерии:

 • безопасността е еднозначно осигурена от проекта на съоръжението и конструкцията на оборудването;
 • експлоатационните процедури са лесно изпълними;
 • изискванията за безопасна работа са минимални;
 • няма регистрирани събития, довели до значими проблеми с радиационната защита.

Тези критерии се приемат за автоматично изпълнени за следните дейности, посочени в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия:

 •  използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии;
 • използване на остеоденситометри за определяне на костна плътност на крайници;
 • използване на рентгенови анализатори за химичен анализ, апарати за рентгенофлуоресцентен и рентгеноструктурен анализ;
 • използване на рентгенови апарати за контрол на ръчен багаж и колетни пратки;
 • използване на газхроматографи и електронни микроскопи;
 • използване на закрити източници от категория 5.

За извършване на дейности с незначителен радиационен риск се подава уведомление (форма-образец 4) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:

 • Описание и технически характеристики на източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), използвани за осъществяване на дейността.
 • Схема на разположението на съответните ИЙЛ и помещения в обекта, където се осъществява дейността.
 • Правила за радиационна защита при работа с ИЙЛ, които трябва да включват:
 • организация на работата, персонално разпределение на отговорностите за осигуряване на радиационна защита;
 • изисквания за обучение и квалификация на отговорните лица за радиационна защита, провеждане на инструктажи по радиационна защита и медицинско наблюдение на лицата, работещи с ИЙЛ;
 • изисквания за радиационен мониторинг, индивидуален дозиметричен контрол и средства за индивидуална защита на лицата, които работят с ИЙЛ;
 • ред за извършване на техническо обслужване на ИЙЛ, предмет на дейността;
 • ред за реагиране при извънредни събития (пожар, взрив, производствена авария, увреждане, кражба или загубване на ИЙЛ, природно бедствие и др.);
 • ред за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране при промяна на обстоятелствата, при които е направено уведомление за дейността, включително при сключване на сделка с предмет ИЙЛ и при прекратяване на дейността.

4.Документ, удостоверяващ съответствието на радиационните характеристики на работната среда с нормативните изисквания за радиационна защита.

Забележки:

 1. За дейност, която не е посочена в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, към уведомлението се прилага обосновка, че дейността е с незначителен радиационен риск.
 2. В специфичните правила при използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии се включват и средства за индивидуална защита при медицинско облъчване.
 3. При използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии, както и при други дейности с ИЙЛ за медицински цели, които са с незначителен радиационен риск, се прилагат съответните изисквания по Закона за здравето и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 4. За дейности с незначителен радиационен риск, за които председателят на АЯР вече се е произнесъл съгласно чл. 73, ал. 6 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, не се изисква подаване на уведомление по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ.
Съгласно ЗБИЯЕ, за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не се изисква регистрация, лицензия или разрешение.
Уведомлението за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не дава право на съответното лице да извършва с посочените ИЙЛ друга дейност, за която съгласно ЗБИЯЕ се изисква регистрация, лицензия или разрешение (например, при превоз на радиоактивни вещества, при временно съхраняване на радиоактивни вещества или при други дейности по ЗБИЯЕ).
Всяко лице, което осъществява дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, е длъжно:
 1. да спазва приложимите за дейността изисквания по радиационна защита;
 2. да извършва периодично оценка за състоянието на радиационната защита в съответния обект, където се осъществява дейността;
 3. да уведомява председателя на АЯР при промяна на обстоятелствата по подаденото уведомление.
 4. да уведомява председателя на АЯР при прекратяване на дейността, като представя декларация за прекратяването на дейността.
Забележка: При оценката по т. 2 лицето се консултира с квалифициран експерт по радиационна защита.
Съгласно чл. 98, ал. 2, точки 2 и 3 от ЗБИЯЕ, всяка дейност, за която е подадено уведомление, подлежи на текущ и последващ контрол за спазване на изискванията за радиационна защита, приложими за конкретната дейност. При установяване на нарушение на нормативните изисквания за радиационна защита се прилагат съответните административно-наказателните разпоредби съгласно ЗБИЯЕ.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, са длъжни да осигуряват мерки за безопасно съхраняване и физическа защита на радиоактивните източници, предмет на съответната дейност, докато същите не бъдат предадени на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ или на друго предприятие, оправомощено от Агенцията за ядрено регулиране за последващо безопасно управление на тези източници.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, при поискване от длъжности лица (инспектори) по чл. 100 от ЗБИЯЕ, предоставят необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, свързана с радиационната защита. Те осигуряват на инспекторите свободен достъп до контролираните от тях обекти по всяко време за проверки за състоянието на радиационната защита и физическата защита в обектите с източници на йонизиращите лъчения.
Подаденото уведомление за дейност, посочена в точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не отменя изискванията и условията, предвидени за същата дейност в други нормативни актове, различни от ЗБИЯЕ, Наредбата за радиационна защита и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Уведомление за дейности по чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), УВЕДОМЛЕНИЕ се изисква за:
 I. Дейност с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (МПСЕР) означава суровина, основен продукт, остатъчен материал, минен отпадък или технологично оборудване, който съдържа естествени радионуклиди с по-висока концентрация от тази в естествените материали, в случаите когато облъчването на определени лица не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационна защита.
В Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди са посочени дейностите с МПСЕР, които подлежат на уведомление за целите на радиационната защита:
 • производство, обработване, складиране и превозване на МПСЕР;
 • депониране и рециклиране на остатъчни материали;
 • ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.

Промишлените сектори, в които може да бъдат идентифицирани дейности с МПСЕР, са:

 • извличане на редки земни елементи от монацит;
 • производство на ториеви смеси и производство на продукти, съдържащи торий;
 • преработка на ниобиева/танталова руда;
 • добив на нефт и газ;
 • добив на геотермална енергия;
 • производство на пигмент TiO2;
 • производство на термофосфор;
 • цирконий и циркониева промишленост;
 • производство на фосфорни торове;
 • производство на цимент, поддръжка на клинкерни пещи;
 • електроцентрали, работещи с изгаряне на въглища, поддръжка на котли;
 • производство на фосфорна киселина;
 • първично производство на желязо;
 • топене на калай/олово/мед;
 • съоръжения за филтриране на подземни води;
 • добив на руди, различни от уранова руда.

При подаване на уведомление за дейност с МПСЕР (форма-образец 1) съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:

 1.  описание и оценка на количествата и видовете МПСЕР, използвани за дейността или получавани в резултат на дейността в съответния обект.
 2. протокол от измервания на специфичната активност на МПСЕР, използвани за дейността или получени от нея.
 3. протокол от измервания на мощността на дозата по работните места в обектите, където се осъществява дейността, и на разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните МПСЕР, свързани с дейността.
 4. оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението.
 5. документи, свързани с остатъчни материали от дейности с МПСЕР:
 • описание на вида и количеството на остатъчните материали и на дейността и обекта, от който произхождат;
 • протокол от измервания на специфичните активности на остатъчните материари;
 • обосновка на целесъобразността за съхраняване, депониране, рециклиране или използване на остатъчен материал в друг обект или на друго място, включително:
 1. декларация от съответното юридическо лице за съгласие и готовност за приемане на материала/оборудването за съхраняване, депониране, рециклиране или използване;
 2. описание на транспортната схема, по която ще се превозва остатъчен материал от дадено предприятие до предвидено място, включително описание на самото място и на транспортни средства, маршрут, начин на опаковане, товарене и разтоварване.

Забележка: Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории. Оценката по т. 4 се извършва от квалифициран експерт по радиационна защита.
При дейности с МПСЕР, водещи до облъчване, което е съществено от гледна точка на радиационната защита, се прилагат изискванията и мерките за радиационна защита и за контрол и ограничаване на облъчването, определени в Раздел ІІІ на Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. Мерките за радиационна защита се определят от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и министъра на здравеопазването, както е подходящо според конкретния случай.
Контрол на остатъчни материали и оборудване, произхождащи от дейности с МПСЕР се осъществява в съответствие с изискванията на Раздел ІV от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди. В приложение № 2 на наредбата са посочени конкретно остатъчните материали, които е възможно да бъдат замърсени в резултат от наслагване и/или сорбиране на естествени радионуклиди.
Забележка: “Остатъчен материал” е материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди, получен като отпадъчен или страничен продукт при осъществяване на дейност с МПСЕР, който може да бъде използван, рециклиран, складиран или депониран според конкретния случай.

 II. Дейност по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
При подаване на уведомление (форма-образец 2) по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита, съответното предприятие е длъжно да приложи следната документация:
 
 1.  описание и обосновка на предвидената дейност, свързана с управлението на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий;
 2. описание на предвидените мерки за радиационна защита и за контрол при осъществяване на дейността;
 3. документи относно организацията на работата, разпределението на отговорностите и задълженията при извършване на дейността.

Забележки:

 1. Управлението на минни отпадъци от добива и преработването на руда, съдържаща естествен уран или торий се извършва в съответствие със Закона за подземните богатства и наредбата по чл. 22к от този закон.
 2. За обекти и райони, повлияни от урановата промишленост, където се извършват дейности по ликвидация на последствията, се прилагат нормите и критериите, определени в Наредба № 1 за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България.
 III. Дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
Съгласно Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ, бр. 16 от 2018 г.) референтното ниво за средногодишна обемна активност на радон във въздуха е 300 Bq.m-3 за обособени работни места в закрити помещения, където е възможно повишено облъчване от радон.
Забележка: Референтно ниво по отношение на радона е ниво (стойност) на обемна активност, измерена на работни места, над което облъчването от радон не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита. Това ниво не е граница, която не би могла да бъде надвишена.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е под 300 Bq.m-3, не се изисква уведомление от предприятията (работодателите).
Когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията оценяват очакваната годишна индивидуална ефективна доза на работниците и:
 • осъществяват радиационен мониторинг, ако оценената годишна индивидуална ефективна доза е под 6 mSv за определени работни места;
 • категоризират лицата като професионално облъчвани лица и предприемат подходящи мерки за радиационна защита, ако оценената годишна индивидуална доза е над 6 mSv за определени работни места.
В случаите, когато средногодишната обемна активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения е над 300 Bq.m-3, предприятията са длъжни да подадат уведомление (форма-образец 3) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:
 1. Данни от измервания на обемната активност на радон във въздуха на работни места в закрити помещения и оценка на средногодишната обемна активност на радон.
 2. Оценка на вътрешното облъчване от радон (очакваната годишна индивидуална ефективна доза) на работниците в съответните закрити помещения.
 3. Описание на предвидени мерки и необходими действия за намаляване на облъчването от радон в закрити помещения.

Забележки:

 1. Съгласно чл. 95, ал. 3 от Наредбата за радиационна защита, предприятията уведомяват и органите на държавния здравен контрол за дейности, при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита.
 2. При оценки по т. 2 и при определяне на мерки и действия по т. 3 предприятията могат да се консултират с квалифицирани експерти по радиационна защита.

IV. Дейности, при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с Наредбата за радиационна защита

Дейности с незначителен радиационен риск са тези, за които са изпълнени следните критерии:

 • безопасността е еднозначно осигурена от проекта на съоръжението и конструкцията на оборудването;
 • експлоатационните процедури са лесно изпълними;
 • изискванията за безопасна работа са минимални;
 • няма регистрирани събития, довели до значими проблеми с радиационната защита.

Тези критерии се приемат за автоматично изпълнени за следните дейности, посочени в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия:

 •  използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии;
 • използване на остеоденситометри за определяне на костна плътност на крайници;
 • използване на рентгенови анализатори за химичен анализ, апарати за рентгенофлуоресцентен и рентгеноструктурен анализ;
 • използване на рентгенови апарати за контрол на ръчен багаж и колетни пратки;
 • използване на газхроматографи и електронни микроскопи;
 • използване на закрити източници от категория 5.

За извършване на дейности с незначителен радиационен риск се подава уведомление (форма-образец 4) до председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Към уведомлението се прилагат следните документи:

 • Описание и технически характеристики на източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), използвани за осъществяване на дейността.
 • Схема на разположението на съответните ИЙЛ и помещения в обекта, където се осъществява дейността.
 • Правила за радиационна защита при работа с ИЙЛ, които трябва да включват:
 • организация на работата, персонално разпределение на отговорностите за осигуряване на радиационна защита;
 • изисквания за обучение и квалификация на отговорните лица за радиационна защита, провеждане на инструктажи по радиационна защита и медицинско наблюдение на лицата, работещи с ИЙЛ;
 • изисквания за радиационен мониторинг, индивидуален дозиметричен контрол и средства за индивидуална защита на лицата, които работят с ИЙЛ;
 • ред за извършване на техническо обслужване на ИЙЛ, предмет на дейността;
 • ред за реагиране при извънредни събития (пожар, взрив, производствена авария, увреждане, кражба или загубване на ИЙЛ, природно бедствие и др.);
 • ред за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране при промяна на обстоятелствата, при които е направено уведомление за дейността, включително при сключване на сделка с предмет ИЙЛ и при прекратяване на дейността.

4.Документ, удостоверяващ съответствието на радиационните характеристики на работната среда с нормативните изисквания за радиационна защита.

Забележки:

 1. За дейност, която не е посочена в Приложение № 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, към уведомлението се прилага обосновка, че дейността е с незначителен радиационен риск.
 2. В специфичните правила при използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии се включват и средства за индивидуална защита при медицинско облъчване.
 3. При използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии, както и при други дейности с ИЙЛ за медицински цели, които са с незначителен радиационен риск, се прилагат съответните изисквания по Закона за здравето и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 4. За дейности с незначителен радиационен риск, за които председателят на АЯР вече се е произнесъл съгласно чл. 73, ал. 6 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, не се изисква подаване на уведомление по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ.
Съгласно ЗБИЯЕ, за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не се изисква регистрация, лицензия или разрешение.
Уведомлението за дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не дава право на съответното лице да извършва с посочените ИЙЛ друга дейност, за която съгласно ЗБИЯЕ се изисква регистрация, лицензия или разрешение (например, при превоз на радиоактивни вещества, при временно съхраняване на радиоактивни вещества или при други дейности по ЗБИЯЕ).
Всяко лице, което осъществява дейност по точка І, ІІ, ІІІ или ІV, е длъжно:
 1. да спазва приложимите за дейността изисквания по радиационна защита;
 2. да извършва периодично оценка за състоянието на радиационната защита в съответния обект, където се осъществява дейността;
 3. да уведомява председателя на АЯР при промяна на обстоятелствата по подаденото уведомление.
 4. да уведомява председателя на АЯР при прекратяване на дейността, като представя декларация за прекратяването на дейността.
Забележка: При оценката по т. 2 лицето се консултира с квалифициран експерт по радиационна защита.
Съгласно чл. 98, ал. 2, точки 2 и 3 от ЗБИЯЕ, всяка дейност, за която е подадено уведомление, подлежи на текущ и последващ контрол за спазване на изискванията за радиационна защита, приложими за конкретната дейност. При установяване на нарушение на нормативните изисквания за радиационна защита се прилагат съответните административно-наказателните разпоредби съгласно ЗБИЯЕ.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, са длъжни да осигуряват мерки за безопасно съхраняване и физическа защита на радиоактивните източници, предмет на съответната дейност, докато същите не бъдат предадени на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ или на друго предприятие, оправомощено от Агенцията за ядрено регулиране за последващо безопасно управление на тези източници.
Лицата, които осъществяват дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, при поискване от длъжности лица (инспектори) по чл. 100 от ЗБИЯЕ, предоставят необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, свързана с радиационната защита. Те осигуряват на инспекторите свободен достъп до контролираните от тях обекти по всяко време за проверки за състоянието на радиационната защита и физическата защита в обектите с източници на йонизиращите лъчения.
Подаденото уведомление за дейност, посочена в точка І, ІІ, ІІІ или ІV, не отменя изискванията и условията, предвидени за същата дейност в други нормативни актове, различни от ЗБИЯЕ, Наредбата за радиационна защита и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.