Бюджет и финанси 2021 г.

Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР
Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми