Регулиращи ръководства

Регулиращите ръководства дават указания по прилагане на изискванията, определени с наредбите по ЗБИЯЕ. Целта им е да се помогне на потребителите да разберат критериите, които регулиращият орган използва при оценка на комплекта документи, обосноваващи безопасността на съоръженията и дейностите или на практиката, осигуряваща безопасността. Ръководствата имат препоръчителен характер. Прилагането на други подходи и критерии за обосноваване на безопасността от потребителите е приемливо, когато се създаде достатъчна убеденост у регулиращия орган по отношение състоянието на безопасността.