Указания към заявителите за издаване на разрешения и лицензии за превоз на ИЙЛ

I. Следват се общите указания към заявителите, включително описанието на изискванията към заявлението и съпроводителната документация. Тези указания се следват и при подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за превоз на ИЙЛ.
 
II. За издаване на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към завлението се прилагат следните документи:
 1. декларация на членовете на управителните и контролните органи на заявителя – юридическо лице, съответно на едноличния търговец, или физическо лице – заявител, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 2. декларация или други документи, удостоверяващи, че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, необходими за безопасното осъществяване на дейността (включена е към заявлението за издаване на лицензия; не се изисква, когато заявителят е физическо лице и ще извършва дейността лично);
 3. анкетен лист по образец (www.bnsa.bg);
 4. документи, регламентиращи взаимоотношенията между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 5. документи, удостоверяващи съответствието на превозните средства с изискванията и нормите за безопасен превоз и радиационна защита;
 6. акт на управителния орган на заявителя за определяне на:
 • консултанти за безопасността на превоза, отговорници за уведомяване на АЯР и дозиметристи;
 • персонала, участващ в транспортните операции;
 • водачите на превозните средства – при превоз по шосе;
 1. експертно заключение за медицинска пригодност на персонала;
 2. удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ и съгласно ратифицираните от Република България международни спогодби за превоз на опасни товари;
 3. документ за осигурен индивидуален дозиметричен контрол на персонала;
 4. инструкция за радиационна защита, авариен план при превоз и програма за радиационен мониторинг;
 5. вътрешни правила и процедури, определящи отговорностите и задълженията при периодичното проверяване и поддържане на транспортните опаковки, при подготовката на радиоактивния товар, транспортната документация и при операциите по превоза и транзитното съхранение на товара;
 6. документи, удостоверяващи, че ако отделен превоз не може да се извърши или условията за превоз не могат да бъдат изпълнени, заявителят ще върне обратно товара в отправната точка, а товароизпращачът ще го приеме.
III. За издаване на разрешение за еднoкратен и транзитен превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към заявлението се прилагат документите по т. II както и:
 1. документи, съдържащи информация за:
 • разрешението, лицензията или друг административен акт, съгласно който товарополучателят може да съхранява или използва радиоактивните вещества;
 • предполагаемите начална и крайна дата на превоза и отправната точка, маршрута на територията на страната, включително местата за транзитен престой, и крайния пункт за приемане на радиоактивните вещества;
 • държавата на произход на товара, приемащата държава и държавите, през които ще се извърши транзитен превоз.
 1. документи, регламентиращи взаимоотношенията между товароизпращача и товарополучателя и между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 2. административни актове, издадени от съответните компетентни органи, за утвърждаване на транспортните опаковки и други конструкции съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 от ЗБИЯЕ;
 3. разрешения за превоз или съответстващите им административни актове, издадени от компетентните органи на държавата, приемаща товара, и на държавите, през които ще се извърши транзитен превоз, след напускане на българската територия – в случай на износ или транзитен превоз на радиоактивни материали.
 4. В зависимост от вида и характеристиките на радиоактивните вещества председателят на АЯР може да изиска заявителят да представи:
 • документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита, съгласуван с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ;
 • инструкция за физическата защита;
 • документ, удостоверяващ, че товароизпращачът/товарополучателят има право да извършва дейности със стоки и технологии с възможна двойна употреба съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.