Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения

УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
 
І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 

1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОБЕКТ С ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ (ИЙЛ)

За издаване на разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда използване, съхраняване или производство на съответния ИЙЛ;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ, са:
 • документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, при положение, че дейността с ИЙЛ ще се извърши от персонал на съответния заявител;
 • технически проект и предвидени мерки за осигуряване на радиационна защита в съответния обект с ИЙЛ;
 • копие от здравното заключение на съответния компетентен орган на МЗ относно съответствието на площадката с нормативните изисквания в областта на опазване на здравето;
 • документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с външни лица, наети за монтаж и предварителни изпитвания на ИЙЛ, които трябва да притежават удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗБИЯЕ (съгласно § 33 от ЗБИЯЕ);
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ не се изисква за случаите, когато дейностите с ИЙЛ подлежат на уведомление съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
 
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДВИДЕНИ ПО ПРОЕКТ КОНСТРУКЦИИ, СИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В ОБЕКТИ С ИЙЛ
 
За издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител (лицензиант). Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ, са:
 • обосновка на необходимостта от извършване на промени на съществуващи конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекта, и оценка на влиянието на предвидените промени;
 • технически проект за извършване на промените по т. 1;
 • документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с изпълнителя на проекта по т. 2, който трябва да имат регистрация по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
 
За издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на обекти с радиоактивни вещества се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител (лицензиант или титуляр на разрешение). Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, който се предвижда да бъде изведен от експлоатация;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества, са:
 • документи по чл. 75, ал. 2, т. 3, 9, 10 и 14 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, при положение, че дейността с ИЙЛ ще се извърши от персонал на съответния заявител;
 • план за извеждане от експлоатация, който включва:
а) описание на етапите и съответните дейности по извеждане от експлоатация;
б) оценка на очакваните дози на облъчване и мерки за радиационна защита при отделните етапи на извеждане от експлоатация, включително методи и средства за дезактивация и за осигуряване на безопасност при демонтаж на радиоактивни източници и при работа с оборудване и материали, съдържащи радиоактивни вещества;
в) описание на наличните закрити и открити източници, други радиоактивни вещества и РАО в обекта;
г) оценка на очакваните количества РАО при извеждането от експлоатация на обекта, данни за радионуклидния състав и активността им;
 • документи от обследване на радиационното състояние на обекта (сгради и прилежаща територия, помещения, технологични съоръжения, системи и оборудване, използвани за работа с радиоактивни вещества);
 • описание на мерките за безопасно съхраняване на РАО по чл. 16, т. 7 ЗБИЯЕ.
След извеждане от експлоатация използването за други цели на помещенията, в които се е работило с радиоактивни вещества, се разрешава от органите за държавен здравен контрол по Закона за здравето.
 
4. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТАКАВА ДЕЙНОСТ
 
За издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда съхраняване на радиоактивни вещества;
 4. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества, са:
 • документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
заповеди на заявителя за определяне на:
 
а) професионално облъчваните лица (персонал – категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с радиоактивни вещества; 
б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласно чл. 26 от Наредбата за радиационна защита);
 • вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита;
 • експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
 • удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица за работа с ИЙЛ;
 • програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на използваните технически средства;
 • документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален мониторинг на персонала в съответствие с изискванията на Наредбата за  радиационна защита;
 • анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР.
Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обектите, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 
5. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Указанията и необходимите документи за издаване на разрешение за еднократен превоз на радиоактивни вещества са публикувани на интернет адрес: http://www.bnra.bg/bg/sir/procedures/ukazaia-transport-2012.
 
6. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС И ИЗНОС НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
За издаване на разрешение за внос и износ на ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. срок, за който се иска издаване на разрешението;
 3. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за внос на източници на йонизиращи лъчения, са:
 • документи, определящи лицето, за което са предназначени внасяните ИЙЛ, включително наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда използването или съхраняването на съответния ИЙЛ;
 • инвентарен списък и идентификационни данни на внасяните ИЙЛ (тип, модел, производител, фабрични номера, брой, активност на радионуклидите и други технически характеристики за съответния вид ИЙЛ), включително данни за опаковките на радиоактивните източници при превоза им;
 • попълнени и подписани документи, които се изискват от митническите служби при внасяне на стоки по общия ред за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки, включително документи, установяващи верността на данните в удостоверенията за внос на стоки;
 • документи, удостоверяващи съответствието на внасяните ИЙЛ с определени стандарти (техническа документация за съответния вид ИЙЛ, сертификати, снимки, схеми);
 • документ, доказващ, че е осигурено превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества;
 • документи, доказващи, че лицето, за което са предназначени радиоактивните източници има лицензия за използване или е осигурило безопасното им съхраняване;
 • документ, удостоверяващ че е осигурено връщане на внасяните закрити източници, които са от категория 1, 2 и 3 и са с период на полуразпад по-голям от 5 години, на техните производители след прекратяване на използването им;
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за износ на източници на йонизиращи лъчения, са:
 • документи, определящи лицето, за което са предназначени изнасяните ИЙЛ;
 • инвентарен списък и идентификационни данни на изнасяните ИЙЛ (тип, модел, производител, фабрични номера, брой, активност на радионуклидите и други технически характеристики за съответния вид ИЙЛ), включително данни за опаковките на радиоактивните източници при превоза им;
 • попълнени и подписани документи, които се изискват от митническите служби при изнасяне на стоки по общия ред за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки, включително документи, установяващи верността на данните в удостоверенията за внос/износ на стоки;
 • документи, удостоверяващи съответствието на изнасяните ИЙЛ с определени стандарти (техническа документация за съответния вид ИЙЛ, сертификати, снимки, схеми);
 • документ, доказващ, че е осигурено превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества;
 • документ, издаден от компетентния орган от държавата по регистрацията на вносителя, удостоверяващ правото му да извършва дейност със съответния ИЙЛ;
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.
Забележка: Внос на радиоактивни източници от категория 1, 2 и 3 при извънредни обстоятелства (съгласно „CODE OF CONDUCT ON THE SAFETY AND SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES“ /2004/, Международна агенция по атомна енергия)
 
В случай на извънредни обстоятелства се допуска, без да се издава разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 14 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, да се извърши внос на радиоактивни източници, предназначени за юридически лица, които не притежават лицензия или разрешение за тяхното използване или съхраняване. Това е допустимо само при условие, че са предприети алтернативни мерки за осигуряване на безопасността при превоза и съхраняването на радиоактивните източници, внесени в страната при извънредни обстоятелства.
 
Използването на радиоактивни източници, внесени при извънредни обстоятелства и без разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 14 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, се допуска след получаване на съответната лицензия за използване на тези източници от дадено юридическо лице.
 
В случай на извънредни обстоятелства при внос на радиоактивни източници АЯР изисква от съответния компетентен орган на държавата, която ще експортира тези източници, да представи писмено искане за получаване на съгласие от АЯР да се осъществи този внос. Писменото искане трябва да съдържа като минимум следната информация:
 • идентификационни данни за получателя на радиоактивните източници;
 • вид на радионуклидите, активности и други характеристики на радиоактивните източници;
 • идентификационни данни за износителя на радиоактивните източници;
 • срок на решението по искането за съгласие на АЯР за внос на радиоактивните източници.
При невъзможност да се гарантира безопасността на радиоактивния източник или по други обективни причини АЯР може да откаже да се извърши предвидения внос, за което уведомява компетентния орган на държавата-износител.
 
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Подновяването на разрешение за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:
 1. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 2. продължаване на срока на валидност на съответното разрешение, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по разрешението.
За подновяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление, не по-късно от 30 дни преди изтичането на определения в разрешението срок. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска подновяване;
 3. предложен срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
 4. предложени изменения на условията в разрешението, за което се иска подновяване.
При наличие на промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилагат следните документи:
 • актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
а) данни за ИЙЛ, които са предмет на разрешението;
б) организация и мерки за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
 • обосновка на предложените изменения на условията в разрешението, за която се иска подновяване;
 • актуализирани вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
 • документ, за платена дължима такса.
Ако няма промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилага само обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване.
 
Разрешение се подновява за срок не по-дълъг от срока на първоначалното разрешение.
 
IІI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Издадено разрешение се изменя със заповед на председателя на АЯР по искане на съответния титуляр на разрешение чрез подаване на заявление или служебно.
 
Разрешение се изменя (включително допълва) в следните случаи:
 • при промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
 • при възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на разрешението;
 • по причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
 • при преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
Титулярът на разрешение е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на разрешението, да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок титулярът на разрешението не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.
 
За изменение на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска изменение;
 3. предложение за изменение;
 4. обосновка за исканото изменение.
Към заявлението се прилагат документи, които установяват обстоятелствата, налагащи исканото изменение.
 
При преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ, разрешение се изменя въз основа на предварително искане, подадено от лицето, приело решение за преобразуването или от страните по сделката по прехвърлянето на търговското предприятие или за извършване на непаричната вноска. Изменението влиза в сила от датата на вписването в търговския регистър на преобразуването, съответно на прехвърлянето, на търговското предприятие или увеличението на капитала чрез непарична вноска. Към заявлението за изменение се прилагат документи, удостоверяващи преобразуването.
 
Забележка: Ако към момента на извършване на вписването в търговския регистър не е подадено предварително искане за изменение, разрешението се прекратява.
 
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
 
Разрешение се прекратява в следните случаи:
 • с изпълнението на дейността – предмет на разрешението, или с изтичането на срока, за който е издадено;
 • при подаване на заявление за прекратяване на разрешение;
 • поради отнемане на разрешението;
 • при преобразуване на юридическо лице – титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на разрешението в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ.
За прекратяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:
 1. идентификационните данни на титуляря на разрешението – заявител;
 2. регистрационния номер на разрешението, за което се иска прекратяване;
 3. предприетите и необходимите мерки за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита.
При прекратяване на разрешение съответният титуляр на разрешение е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия или разрешение на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.
 
Председателят на АЯР може да откаже с мотивирана заповед прекратяване на разрешение, ако не са извършени необходимите предварителни действия за осигуряване на радиационната защита и физическата защита.