Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия

УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
 
1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се издава от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) само на юридическо лице (или на дееспособно физическо лице), което е регистрирано в Република България и отговаря на изискванията, посочени в точки 1 до 6 на чл. 60, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
За издаване на лицензия за дейност с  ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на заявителя;
 2. конкретната дейност по чл. 15, ал. 3, точки 2, 3 и 4, за която се иска издаване на лицензия и общо описание на дейността, която ще извършва заявителя;
 3. срок, за който се иска издаване на лицензията;
 4. наименованието и местонахождението на обекта, в който ще се извършва дейността с ИЙЛ;
 5. административни актове, свързани със заявената дейност (ако са издадени такива от други държавни органи);
 6. приложените документи към заявлението.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на лицензия, са:
 • Анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, които съдържа обобщена информация за:
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;
б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;
в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;
г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • Управленска и организационна структура;
 • Документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
Заповеди на заявителя за определяне на:
а) професионално облъчваните лица (персонал – категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с ИЙЛ; 
 
б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласночл. 26 от Наредбата за радиационна защита);
 
Броят на отговорните лица за осигуряване на радиационната защита и разпределението на техните функции и задължения се определят в зависимост от спецификата и сложността на извършваната дейност.
 • Описание и технически характеристики на предвидените ИЙЛ за осъществяване на дейността (включително техническа документация и сертификати от производителя на ИЙЛ);
 • Описание на предвидените средства за индивидуална защита (включително за пациенти при медицинско облъчване), приспособления и съоръжения, необходими за безопасно осъществяване на дейността.
 • Инструкция за радиационна защита с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 4 от Наредбата по радиационна защита.
 
 1. Дозови граници
 2. Дозови ограничения
 3. Контролни нива

Нормативни основания

Прогнозирани дози на професионално облъчваните лица и контрол на облъчването

Радиационни и технически характеристики на ИЙЛ и на лъчезащитата

Контролирана и надзиравана зона – разположение и категоризация на помещенията

 1. Технически и организационни мерки за радиационна защита и правила за безопасност
 2. Функции и отговорност

Вътрешен админисративен контрол

Структурна схема на  инструкция за радиационна защита – съставни елементи
 • Вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита
 
 
Структурна схема на вътрешен авариен план – съставни елементи
 • Експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността с ИЙЛ (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
 • Удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица  за работа с ИЙЛ;
 • Вътрешни правила и процедури, които определят:
 • функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита;
 • организация на работата, условия, начин, методи и средства за безопасно осъществяване на дейността с ИЙЛ;
 • ред за документиране на резултатите от радиациония мониторинг и индивидуалния дозиметричен контрол на професионално облъчваните лица;
 • ред за оценка на състоянието на радиационната защита при осъществяване на дейността.
 • Програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на предвидените технически средства и документ от метрологичен контрол на тези средства;
 • Документ, удостоверяващ че е осигурено техническа поддръжка на системите и оборудването, предвидени за осгуряване на радиационната защита);
 • Документ, удостоверяващ че е осигурен индивидуален мониторинг на професионално облъчваните лица;
 • Документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита на обекта, от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества);
 • Оценка на количеството и вида радиоактивни отпадъци (РАО), които се очаква да се получат при осъществяване на дейността с ИЙЛ и мерки за безопасното управление на тези РАО (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници,  открити източници и/или ускорители на заредени частици);
 • Обосновка, че ползата от дейността с ИЙЛ е по-голяма от възможното увреждане на здравето (Обосновка се представя за нови дейности и ИЙЛ, които никога не са били предмет на регулиране по смисъла на ЗБИЯЕ. Обосновка на съществуваща дейност, която е била под регулаторен контрол, се представя ако са възникнали нови обстоятелства или са установени факти, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадената дейност).
 • Документ (декларация), удостоверяващ че са спазени приложимите за дейността нормативни изисквания в областта на опазване на здравето (отнася се само за използване на ИЙЛ за медицински цели);
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

Подновяването на лицензия за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:
 1. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 2. продължаване на срока на валидност на съответната лицензия, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по лицензията.
За подновяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, за която се иска подновяване;
 3. предложен срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
 4. предложени изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване.
Заявление за подновяване на лицензия за дейност с ИЙЛ се подава не по-късно от  два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия.
 
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за подновяване на лицензия, са:
 • Актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
 
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;
б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;
в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;
г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;
 
Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.
 • Обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
 • Обосновка на предложените изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване;
 • Актуализирани инструкции, програми, заповеди и други вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за подновяване на лицензията.
III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
 
Лицензиантът е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на лицензията да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок лицензиантът не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.
 
Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя (включително допълва) в следните случаи:
 • промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
 • възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на лицензията;
 • причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
 • преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21а от ЗБИЯЕ
Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя със заповед на председателя на АЯР. За изменението на лицензия съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, чието изменение е поискано;
 3. предлаганото изменение на лицензията;
 4. обосновка на предложеното изменение.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за изменение  на лицензия, са:
 • Документи, които установяват обстоятелствата, свързани с исканото изменение;
 • Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за изменение на лицензията.
1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия се прекратява в следните случаи: 
 •  изтичане на срока на валидност, ако не е подадено заявление за подновяване;
 •  подаване на заявление за прекратяване на лицензия;
 • поради отнемане на лицензията;
 • смърт на лицензираното физическо лице;
 • издаване на нова лицензия за същата дейност на същия или на нов титуляр;
 •  преобразуване на юридическо лице – титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на лицензията в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ;
 • обявяване в несъстоятелност или прекратяване с ликвидация на юридическото лице. 
При прекратяване на лицензия съответният лицензиант е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.
 
За прекратяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава в АЯР заявление на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:
 1. идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 2. регистрационния номер на лицензията, за която се иска прекратяване;
 3. предприетите и необходимите мерки и действия за осигуряване на радиационна защита и физическа защита по отношение на съответните ИЙЛ след прекратяване на разрешената дейност с тях.
Издадените лицензии, тяхното изменение, прекратяване и отнемане, както и отказът на председателя на АЯР да издаде съответната лицензия или заповед, могат да се обжалват по установния законов ред пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на АЯР не спира тяхното изпълнение.