Указание по прилагането на чл. 88 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Указанието се издава на основание §7 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, като целта е да се облекчи лицензионния режим по прилагането на чл.88.
 
Съгласно чл.88 на наредбата:
“(1) За нови ИЙЛ или за промяна на конструкцията и разположението на ИЙЛ в даден обект се издава нова лицензия или се изменя издадената лицензия за използване на ИЙЛ.
 
(2) В случаите по ал. 1, когато има промяна на проекта, изискваща преразглеждане на мерките за радиационна защита, изменение на лицензията за използване на ИЙЛ се извършва след издаване на разрешение за строителство и монтаж и въвеждане в експлоатация по реда на чл. 76.”
 
Не се изисква разрешение за строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитвания, когато няма промяна на първоначалния лъчезащитен проект и на конструкцията и разположението на съответните ИЙЛ в даден обект и не се налага преразглеждане на мерките за радиационна защита.
 
Конкретно, не се изисква издаване на разрешение от АЯР за строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитвания в следните случаи:
 
1. При подмяна на рентгенова тръба в уредба или апарат в даден обект, когато радиационните характеристики на новата рентгенова тръба съвпадат с тези на подменената.
 
В този случай лицензиантът уведомява АЯР за предстоящата подмяна на рентгенова тръба в съответния обект и предоставя информация за радиационните характеристики на новата рентгенова тръба, както и резултатите от изпитванията след нейното монтиране.
 
2. При подмяна на закрит източник в уредба или апарат в даден обект, когато радиационните характеристики на новия източник съвпадат с тези на подменения.
 
В този случай лицензиантът уведомява АЯР за предстоящата подмяна на закрит източник в съответния обект и предоставя сертификат на източника, както и резултатите от измервания след неговото монтиране.
 
В случаите по т. 1 и 2 от лицензианта не се изисква подаване на заявление за изменение на издадените лицензии за използване на ИЙЛ в съответните обекти. Заявление за изменение се подава само в случай, че серийният номер на вграден в уредба или апарат закрит източник е вписан в съответната лицензия.