Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения

УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И КОНТРОЛ И ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

І. Определения

 • “Източник на йонизиращи лъчения” (ИЙЛ) е апарат, радиоактивно вещество, уредба, изделие, инсталация или съоръжение, които имат способност да излъчват йонизиращи лъчения или да отделят радиоактивни вещества (с изключение на ядрените съоръжения) – параграф 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
 • “Радиоактивен източник” е източник, чиито свойства да излъчва йонизиращи лъчения се дължат единствено на съдържащите се в него радионуклиди – параграф 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Закрит източник” е източник на йонизиращи лъчения, който се използва, без да се нарушава неговата цялост, и чиято конструкция е такава, че при нормални условия на експлоатация се изключва разпространение на съдържащи се в него радиоактивни вещества в околната среда – параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Открит източник” е източник на йонизиращи лъчения, чиято конструкция не изключва възможност за разпространение на съдържащи се в него радиоактивни вещества при нормални условия на използване на източника по предназначение – параграф 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита;
 • “Радиоактивно вещество” е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или специфична активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита – параграф 1, т. 33а от Допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ;
 • “Генератор на йонизиращо лъчение” е устройство, което генерира йонизиращо лъчение, ако получава енергия от външен захранващ източник – параграф 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита;
 • “Ускорител” (ускорител на заредени частици) е устройство, което генерира йонизиращо лъчение, като ускорява заредени частици (електрони, протони или други микрочастици с електрически заряд) до високи енергии над 1 MeV – параграф 1, т. 48 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за радиационна защита.
ІІ. Информация за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на ИЙЛ
 
 1. За водене на отчет и контрол на високоактивни източници (закрити източници от категории 1, 2 и 3, определени в съответствие с параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия) лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да водят регистър в следната форма-образец.
 2. За водене на отчет и контрол на открити източници лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да водят регистър в следната форма-образец.
 3. Съгласно чл. 72 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, лицата, които използват, съхраняват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения (закрити източници, открити източници, генератори на йонизиращо лъчение, ускорители на заредени частици) са длъжни да извършват годишна инвентаризация на наличните източници. Информацията за наличието, местоположението и състоянието на ИЙЛ периодично се представя на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
 4. Необходимата информация от извършена годишна инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения се попълва във формите-образци, както следва:

ІІ. Срокове за предоставяне на информацията по Раздел ІІ

 1. За високоактивни източници (категория 1, 2 или 3) информацията по Раздел ІІ, точка 1, се представя в сроковете, посочени в чл. 126, ал. 4, точки 1 до 5 от Наредбата за радиационна защита.
  Попълнена форма-образец за инвентаризация на високоактивни източници се представя в АЯР на електронен носител ежегодно, до края на първото тримесечие на всяка следваща календарна година.
 2. Съответните попълнени форми-образци за инвентаризация на закрити източници (категория 4 или 5), открити източници, генератори на йонизиращо лъчение и ускорители на заредени частици се представят в АЯР ежегодно, до края на първото тримесечие на всяка следваща календарна година.
 3. Лицата, посочени в Раздел ІІ, точка 1, изпращат на електронен носител, със съпроводително писмо до председателя на АЯР, попълнени форми-образци от извършена годишна инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения.

Забележка: За улеснение са въведени помощни “менюта“ при попълване на зададените форми-образци в Раздел ІІ, точка 4.

ІV. Водене на отчет и контрол и инвентаризация на ИЙЛ чрез Електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения
 1. Достъп до електронния регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения се получава след подаване на заявление по форма-образец и получаване на парола за достъп от АЯР.
 2. Външни лица, получили право на достъп до регистъра, въвеждат данните за съответните ИЙЛ на електронен адрес: https://sir.bnra.bg/
Забележка: След въвеждане на данните в Електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения отпада необходимостта от попълване на формите-образци, посочени в Раздел ІІ Информация за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на ИЙЛ.