Указания за прилагане на Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

С Постановление № 229/25.09.2012 на Министерския Съвет е приета Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, която е публикувана в Държавен вестник, брой 76 от 05.10.2012 г.
 
Наредбата определя изискванията и мерките за радиационна защита, контрол и ограничаване на облъчването при:
 1. производство, обработване, складиране и превозване на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
 2. ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.
 3. депониране и рециклиране на остатъчни материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, получени в процеса на производство на метали, цимент, фосфорни торове, фосфорни киселини, фосфати, при добив на нефт и газ, при експлоатация на ТЕЦ и ремонт на пещи и котли.
Материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди (МПСЕР) е материал, съдържащ естествени радионуклиди с по-висока концентрация от тази в естествените материали, който може да бъде във вид на суровина, основен продукт, остатъчен материал, минен отпадък или технологично оборудване, свързани с дейностите по т. 1, 2 и 3. (Нататък за краткост се използва абревиатурата МПСЕР.)
 
Остатъчните материали са отпадъчни и странични продукти с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които могат да бъдат филтърни прахове от газоочистващи инсталации, шлаки, отлагания, налепи, нагари, утайки, хвост, шлам, сгурия, пепел и други видове и които материали могат да бъдат повторно използвани, рециклирани, складирани или депонирани според случая.
 
Към промишлените отрасли, в които следва да се идентифицират и контролират дейности с МПСЕР, спадат металургичната, циментовата и фосфатната промишленост, добива и преработката на нефт и газ, топлоенергетиката, производството на изделия с използване на ториеви съединения и титанов двуокис.
 
Промишлени предприятия, в които следва да се извършат анализи и оценки на облъчването от естествени радионуклиди, са:
 1. Фосфатна промишленост – “Агрополихим” АД (Девня), “Неохим” АД (Димитровград) и др.
 2. Циментова промишленост – “Холсим” АД, “Златна Панега Цимент” АД, “Девня Цимент” АД.
 3. Производство на метали чрез добив и преработка на руди – “Елаците Мед” АД (Мирково), “Челопеч Майнинг” ЕАД (Челопеч),”Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД (Челопеч), “Асарел – Медет” АД (Панагюрище), “Рудметал” АД (Рудозем), “Бългериан Минерал Рисорсис” ООД, “Стомана Индъстри” АД (Перник), “КЦМ” АД (Пловдив), “Kомбинат за обработка на цветни метали” АД (Кърджали), “Аурубис България” АД, “София Мед” АД, “Рудметал” АД (Рудозем), “ГОРУБСО” АД (Мадан, Лъки, Кърджали) и др.
 4. Топлоелектрически централи – ТЕЦ “Марица изток” – 1, 2 и 3, ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ – Варна, ТЕЦ – Русе, ТЕЦ –София и др.
 5. Добив на нефт и газ – “Проучване и добив на нефт и газ” АД (София), “Мелроуз Рисорсиз” ООД (Варна), “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Булгартрансгаз” АД и др.
 6. Други предприятия, чиято дейност е свързана с използването и поддръжката на хвостохранилища.
Идентифициране на дейности и материали, за които облъчването от естествени радионуклиди не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита
 
За идентифициране на конкретни видове работи с МПСЕР, водещи до облъчване, което не може да се пренебрегне от гледна точна на радиационната защита, се извършват анализи и оценки и при необходимост се прилагат мерки за радиационна защита.
 
Съгласно чл. 4 на наредбата предприятията, които осъществяват дейности по т. 1, 2 и 3, следва да организират извършването на:
 
А) анализи и оценки на количествата и видовете МПСЕР, които се използват за съответната дейността или са продукт от нея;
Б) измервания на специфичната активност на МПСЕР, използвани за съответната дейността или получени от нея;
В) измервания на мощността на дозата по работните места и на разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните МПСЕР.
 
Измервания на специфичната активност на МПСЕР и на мощността на дозата по работни места се извършват от акредитирани лаборатории по искане на предприятията, извършващи дейности с такива материали.
 
Всяко предприятие, което извършва дейност с МСЕР, представя в АЯР описание на дейността, резултатите от измерванията на специфичната активност и мощността на дозата и оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението. Съгласно параграф 2 на наредбата това следва да се направи в срок от 6 месеца след нейното публикуване в Държавен вестник (бр. 76, 05.10.2012 г.).
 
Председателят на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването, се произнася писмено в двумесечен срок по представените от дадено предприятие резултати, оценки и описание на дейността с МПСЕР. Мерките за радиационна защита, ако такива са необходими за конкретната дейност, се определят от председателя на АЯР и министъра на здравеопазването.
 
Контрол на остатъчни материали и оборудване от дейности с МПСЕР
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР се освобождават от обхвата на наредбата при условие, че техните специфични активности не надвишават следните нива:
 • 1000 Bq/кg специфична активност на материал или оборудване за всеки един естествен радионуклид от семействата на уран-238 и торий-232;
 • 10000 Bq/кg специфична активност на материал или оборудване за естествения радионуклид калий-40.
Посочените нива на специфична активност са приложими за всякакви количества и видове материали или оборудване с повишено съдържание на естествени радионуклиди.
 
Съответствието на специфичните активности на остатъчни материали или оборудване с нивата за освобождаване се доказва чрез измервания, анализи и оценки, които се организират от предприятията и извършват от акредитирани лаборатории. Предприятията представят в АЯР получените резултати и оценки, въз основа на които председателят на АЯР се произнася писмено по тях в едномесечен срок.
 
Смесване и разреждане на остатъчни материали с други материали, с цел намаляване на специфичната им активност и достигане на нивата за освобождаване, се допуска само след разрешение от председателя на АЯР съгласувано с министъра на здравеопазването.
 
Остатъчни материали, за които е доказано, че специфичните им активности не надвишават нивата за освобождаване, могат да се използват като суровини или строителни материали при спазване изискванията на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (изд. МЗ, ДВ, бр. 64 от 5 август 2005 г., изм., бр. 80 от 7 октомври 2005 г.).
 
Остатъчни материали, за които е доказано, че специфичните им активности не надвишават нивата за освобождаване и които подлежат на депониране, се третират като отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
 
Технологично оборудване от дейности с МПСЕР се предава като метален скрап за претопяване при условие, че специфична активност на оборудването не надвишава нивата за освобождаване от обхвата на наредбата.
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР, чиито специфични активности са по-големи от нивата за освобождаване, могат да се складират, депонират, рециклират или използват на производствената площадка на дадено предприятие или на друга площадка при спазване на изискванията и реда, определени в чл. 4, чл. 15 и чл. 16 на наредбата.
 
Остатъчни материали и технологично оборудване от дейности с МПСЕР, чиито специфични активности са по-големи от нивата за освобождаване и които подлежат на депониране, се третират като радиоактивни отпадъци, ако се установи, че радиационният риск за работници и лица от населението е значителен.
 
Особености при измерване на специфичните активности на МПСЕР
 
При измерването на специфични активности на МПСЕР за оценка на съответствието с нивата за освобождаване се избират подходящи методи и технически средства.
 
Нивата за освобождаване на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (1000 Bq/кg специфична активност за всеки един радионуклид от семействата на уран-238 и торий-232, 10000 Bq/кg за калий-40) са определени за хомогенни материали в големи количества (над 1 тон). Процедурите за вземане на представителни проби и за усредняване на резултатите от измерванията на специфичните активности на МПСЕР трябва да се избират според вида и количествата на изследваните материали. Тези процедури са неделима част от избраната методология за изследване на даден вид материал в процеса на освобождаването му от обхвата на наредбата.
 
Съответствието на даден МПСЕР с нивата за освобождаване се установява чрез директни измервания и лабораторни измервания на представителни образци, както и чрез използване на “радионуклидни вектори” (предварително известни съотношения на радионуклидите), проследимост на материала или други начини, приемливи за АЯР и МЗ.
 
В зависимост от присъстващите естествени радионуклиди може да се наложи извършването както на директни измервания на материала, така и на лабораторни измервания на подходящо подбрани образци от него.
 
При избора на стратегия и методика за измерване и оценка на съответствието на даден материал с нивата за освобождаване трябва да се отчитат:
 • количеството, вида, съставките, произхода и хомогенността на изследвания материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
 • разпределението на съответните радионуклиди върху повърхността и в обема на изследвания материал и начина на усредняване на резултатите от измерванията;
 • вида и спектъра на радионуклидите, характеристиките и интензитета на йонизиращите лъчения, чувствителността и други особености на използваната измерителна апаратура.
В процеса на изследване и в зависимост от конкретния случай материалите се разделят на групи според степента на хомогенност, състава им, нивото на активност и спектъра на радионуклидите, както и според произхода на материалите.