АЯР въведе система за електронни услуги

Системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране се използва за подаване на заявления за издаване, изменение, подновяване и прекратяване на лицензии и разрешения, заявления за регистрация на дейности с незначителен риск, заверяване на декларации по регламент 1493/93/ЕВРАТОМ, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Системата за електронни услуги е разработена по проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“.
 
Целта на проекта е да се модернизира обслужването на гражданите и бизнеса като се разработи система за електронни услуги, чрез която да се улесни подаването на документи за издаване на лицензии и разрешения по ЗБИЯЕ. АЯР контролира и лицензира 13 ядрени съоръжения и над 1200 лицензианта, които използват източници на йонизиращи лъчения. Чрез изграждането на системата за електронни услуги на АЯР ще се даде възможност на лицензиантите да подават електронни заявления за издаване, изменение, продължаване на лицензии и разрешения.