Министерският съвет прие Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

На 26.01.2017 година Министерския съвет прие Постановление № 26 обн., ДВ, изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2004 г. С предложените измененията и допълненията в Наредбата са отчетени приложимите документи на Международната агенция за атомна енергия (Международната скала за ядрени и радиационни събития INES). Актуализирани са критериите за докладване на събития при превоз на ядрен материал и в обекти с ИЙЛ и са добавени разпоредби по отношение на докладване в Агенцията за ядрено регулиране на събития при превоз на радиоактивни вещества. Разделени са критериите за докладване, според вида на съоръжението или дейността, с което се дава възможност за по-ясно дефиниране на критериите за докладване за всеки конкретен случай. Направени са редица терминологични уточнения и прецизирания и е добавено изискване за предоставяне на докладите за резултатите от разследването и анализа на събитията в електронен вид.