Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

От 01.01.2018 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на Законa за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД на ЗБИЯЕ). Със ЗИД на ЗБИЯЕ се въвеждат изискванията на „Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на Директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом“ (съкратено Директива 2013/59/Евратом). ЗИД на ЗБИЯЕ установява степенуван подход за регулаторен контрол като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим за дейности при ситуации на планирано облъчване. С него се регламентират изискванията за прилагането на тези режими.