Актуализиран списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за ядрено регулиране

На основание чл.15а от Закона за достъп до обществена информация обявявам актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране.