АЯР отчита дейността си в Доклад 2021

Годишният Доклад 2021 на Агенцията за ядрено регулиране представя на всички заинтересовани страни информация за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения в България през изминалата година.

В доклада са разгледани всички аспекти на регулаторната дейност, касаеща експлоатацията на енергийните блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и на хранилищата за отработено ядрено гориво, управлението на радиоактивните отпадъци, проектите за нови ядрени съоръжения, регулирането на дейностите с източници на йонизиращи лъчения. Представена е работата на АЯР по развитието на нормативната база, проведените инспекции, издадените лицензии и разрешения. Документът съдържа информация за отчета и контрола на ядрения материал и аварийната готовност. Във връзка с необходимостта от достатъчно специалисти с подходящо образование и квалификация, Агенцията информира за създадената Междуведомствена работна група, която разработи Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрения сектор 2022-2032 г. В доклада е отбелязано и че АЯР изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството на страната ни в международни организации, асоциации и групи.

Посочено е, че постигнатите във всички аспекти резултати през 2021 г. са плод на добрата организация, професионализма и опита на служителите в Агенцията. Докладът потвърждава ангажимента на АЯР да следва своя главен приоритет – осигуряване на ядрена безопасност и радиационна защита на обществото и околната среда.

Годишния доклад на Агенцията за 2021 г. може да намерите тук.