Заседание на работната група за хармонизиране безопасността на ядрените централи към Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране WENRA в София

През периода 31 май – 3 юни 2022 г. АЯР беше домакин на редовно заседание на работната група за хармонизиране безопасността на ядрените централи към WENRA – първата присъствена среща през последните 2 години. В заседанието участваха членовете на работната група от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Нидерландия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.

Работната група е създадена преди 20 години в изпълнение на мисията на WENRA за достигане на високо ниво на ядрена безопасност. Основният инструмент за постигане на тази цел са референтните нива за безопасност на WENRA, които се разработват и поддържат в актуално състояние от три работни групи за хармонизиране – съответно на безопасността на ядрените централи, на изследователските реактори, на съоръженията за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и на дейностите по извеждане от експлоатация. Всяка страна членка извършва самооценка на изпълнението на референтните нива за безопасност в националната нормативната уредба и в ядрените съоръжения, след което се провежда партньорски преглед на самооценките с цел обмяна на информация и опит за конкретни технически решения.

Към момента работните групи за хармонизиране са ангажирани и с разработване на Техническа спецификация за Националните доклади, които ще се разглеждат на партньорската проверка през 2023 г. в изпълнение на Директивата за ядрена безопасност 2014/87/EURATOM.