Нова наредба за радиационна защита

На 07.02.2018 г. Министерският съвет прие Наредба за радиационна защита, която отменя Наредбата за основните норми за радиационна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Наредбата въвежда в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ, като определя изискванията за радиационна защита при ситуации на планирано, съществуващо или аварийно облъчване. Новата Наредба за радиационна защита влиза в сила след обнародването в “Държавен вестник”.