Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2020-2021 година. В писмото на МААЕ (приложено по-долу в PDF формат) е разписана процедурата за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят.

Заинтересованите институти, учебни и медицински заведения, както и други организации провеждащи дейности, включващи използването на ядрената енергия и на източници на йонизиращи лъчения могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения в срок до 20 април 2018 година. Същите ще бъдат разгледани и оценени и тези, които отговарят най-пълно на критериите за национален проект на МААЕ ще бъдат представени в Международната агенция. Впоследствие, организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.