Представител на грузинския регулатор беше на научно посещение в АЯР

От 25 до 29 март 2024 г. на научно посещение в Агенцията за ядрено регулиране беше г-жа Кетеван Надареишвили, представител на Агенцията за ядрена и радиационна безопасност на Грузия. Визитата е по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ съгласно национален проект на Грузия GEO9019 „Подобряване на регулаторната инфраструктура за радиационна безопасност“. Госпожа Надареишвили посети Дирекция „Радиационна защита“ на АЯР, където се запозна с българската нормативна уредба в областта на радиационната защита и безопасното използване на източници на йонизиращи лъчения, включитено с процедурите за лицензиране и инспектиране на обекти с източници на йонизиращи лъчения, прилагани в АЯР. По време на  научното посещение представителят на грузинския регулаторен орган посети лъчелечебния комплекс в МБАЛ „Сърце и мозък“ в Плевен, лабораторията за производство на радиофармацевтици към „Монрол България“ ЕООД и отделенията по нуклеарна медицина и лъчелечение в „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД.