Прегледът за формална редовност на заявлението за лицензиране на ново ядрено гориво установи, че не са подадени всички необходими документи

Агенцията за ядрено регулиране завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ „Козлодуй“ заявление за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус. При направения преглед беше установено, че АЕЦ „Козлодуй“ не е представила два документа – проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор „ВВЕР-1000“. Липсващите документи са свързани с важни за безопасността анализи, оценки и разчети, без които АЯР не може да оцени влиянието на предлаганата промяна върху пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Без посочените документи Агенцията не може да оцени и изпълнението на нормативните изисквания за безопасност в тяхната цялост.

Констатираната липса на документи представлява неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (Наредба за лицензиране). На основание чл. 6, ал. 2 от същата наредба на АЕЦ „Козлодуй“ е даден срок до 15.10.2023 г. да отстрани посочените пропуски и нередовности. В случай, че изисканите документи не бъдат представени в посочения срок, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за лицензиране, съгласно която председателят на Агенцията с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение.