С Постановление № 395 на МС от 30.12.2015 г. са приети изменения и допълнения в две наредби по предложение на председателя на АЯР

С Постановление № 395 на МС от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са приети изменения и допълнения в Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 76 от 2012 г.) и Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 27 от 2015 г.).
 
Постановлението е обнародвано в ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.