Ядрени енергийни профили на страните членки на МААЕ

Международната агенция за атомна енергия (MAAE) публикува актуализираните данни за ядрените профили на страните членки за 2023 година – Country Nuclear Power Profiles (CNPP). МААЕ стартира тази инициатива през 1993 г., като първото публикуване на информацията е през 1998 година, а от 2008 година информацията е достъпна и он-лайн. Информацията е доброволно предоставена от участващите страни членки, актуализира се периодично и съдържа: статистически и икономически преглед на енергийния сектор, състояние и развитие на ядрената енергетика и ядрената инфраструктура, национално законодателство и регулаторен режим.

Към 29 август 2023г. ядрени профили имат 39 страни, които експлоатират ядрени централи или са във фаза 3 според класификацията на МААЕ за етапите на изграждане на нова ядрена мощност. Всяка страна се представлява от национален координатор, който е отговорен за ежегодната актуализация на информацията, като за България това лице е служител на АЯР. Координаторът събира информация от заинтересованите организации, а именно: АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, Министерство на енергетиката, Национален статистически институт, Министерство на образованието и науката и АЯР и я попълва в профила на България.

През 2023 година стартира новата интернет страница, на която всеки може да разгледа профила на страните и да намери актуална и достоверна информация за състоянието на ядрената енергетика. Достъпът е свободен на адрес: https://cnpp.iaea.org/public/